Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zie dit lijstje maar in, de ronde cijfers der uitgaven bevattende over 1850 en 1902:

1850 1902 Meer

Huis der Koningin f 800.000 /' 800.000 f

Hooge Collegiën - 550.000 - 690.000 - 140.000

Buitenlandsclie Zaken - 500.000 - 880.000 - 380.000

Justitie - 2.300.000 - 6.100.000 - 3.800.000

Binnenlandsche Zaken - 4.000.000 - 16.700.000 - 12.700.000

Marine - 5.500.000 - 16.700.000 - 11.200.000

Nationale schuld - 36.500.000 - 34.700.000 --1.800.000

Financiën - 8.000.000 - 25.500.000 - 17.500.000

Oorlog - 11.000.000 - 23.900.000 - 12.900.000

Waterstaat 39.600.000 - 39.600.000

Koloniën - 100.900 - 1.500.000 - 1.400.000

Totaal f 69.250.000 f 167.070.000 f 97.820.000

In een tijdsverloop van 52 jaar gestegen van 69 millioen tot 167 millioen — ieder zal die klimming der uitgaven wel zeer groot noemen. Waaraan die zoo sterke stijging toe te schrijven? Aan de toename der bevolking, zal men antwoorden. En zeer zeker, de bevolking is sinds 1850 ongeveer verdubbeld. Doch dit kan wel eene zeer voorname maar niet de eenige oorzaak zijn; want ware het de eenige oorzaak, zoo zou het totaal der uitgaven, stellig niet meer dan 130 millioen mogen bedragen.

Welke oorzaken dan nog meer tot die stijging hebben medegewerkt ? Wellicht zal de een of ander zeggen: de verhooging van de traktementen der ambtenaren, enz. Inderdaad bij zeer velen bestaat de meening, dat schier alle Rijks-traktementen verbazend hoog zijn, dat die inkomsten vooral de Begrooting drukken en dat het hoog tijd wordt om tot besnoeiing daarvan over te gaan. Deze meening is niet geheel juist.

Dat in Indië sommige ambtenaren te hoog traktement hebben, moet worden toegegeven; en ongetwijfeld zou het gewenscht zijn om daarin eenige vermindering te brengen. Maar de ambtenaren in ons land hebben over het algemeen, als men ook let op de kosten aan hun studie verbonden, geen hoog traktement. Of dan de toestand onveranderd moet blijven? Dat niet, want het komt ons voor, dat het getal ambtenaren b. v. op de Departementen,

Sluiten