Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het patent werd, gelijk men weet, in 1893 afgeschaft. In de plaats daarvan werd eene bedrijfsbelasting ingevoerd, die in het eerste jaar (1894) opbracht / 3,250,000. De vermogens-belasting werd een jaar vroeger (1893) ingevoerd en bracht toen op /'4,600,000. De vermeerdering van opbrengst van beide belastingen is alzoo aanzienlijk. Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat de Grondbelasting in 1893 werd verminderd en dat het Personeel in 1896 werd gewijzigd, waardoor de opbrengst aanzienlijk daalde. Hieionder volgt nu eene vergelijking van de opbrengst der accijnsen:

Accijnsen.

1880 1900

Suiker f 5,870,000 . . /'14,150,000

Wijn - 2,080,000 . . - 1,770,000

Gedistilleeid . . . - 22,540,000 . . - 26,660,000

Zout - 3,320,000 . . - 1,530,000

Zeep " 1,720,000 . . -

Bier en Azijn ... - 930,000 . . - 1,390,000

Geslacht * 2.870.000 . . - 3,740,000

/ 39.330.000 . . f 49,240,000

De accijnsen brachten alzoo in 1900 ruim 10 millioen meer op dan in 1880. Een verschil, dat nog grooter beteekenis verkrijgt, wanneer men in aanmerking neemt, dat de accijns op het zout in 1893 tot op de helft werd verlaagd en de accijns op de zeep geheel is afgeschaft.

Indirecte Belading en.

1880 1900

Zegelrechten . . . f 2,170,000 . . /' 4,040,000 Registratierechten . - 11,340,000 . . - 5,770,000 Hypotheekrechten . - 1,120,000 . . - 550,000 Successierechten . . - 10,640,000 • • - 15,970,000 f 25,270,000 . . /'26,340,000

De vooruitgang is hier niet zoo groot als bij de vorige rubrieken. Dit moet worden toegeschreven aan de wijziging en de vermindering, die in 1892 door den wetgever zijn gebracht in de registratierechten en hypotheekrechten.

Sluiten