Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel XVIII.

Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, belijdt de Anti revolutionaire richting', dat de baatzuchtige neiging van onze staatkunde, om de koloniën voor de kas van den Staat of van den particulier te exploiteeren, dient plaats te maken voor eene staatkunde ven zedelijke verplichting; en diensvolgens in de lijn, herhaaldelijk door anti-revolutionaire staatslieden, wier inzicht op bestudeering der quaestie gegrond was. aangegeven, alle belemmering voor de vrije prediking van liet Evangelie dient opgeheven; bij het lager onderwijs het Europeesch bestanddeel aanvankelijk dient gesteund ; tegenover het Mahomedanisme het christelijk karakter der natie niet verloochend ; en zoo de politieke als sociale en oeconomische verhouding in overeenstemming gebracht worde met den eisch der christelijk-historische beginselen.

Onze Koloniën.

Engeland is de eerste, Nederland de tweede koloniale mogendheid der wereld.

Een titel, waarop wij als Nederlanders trotscli mogen zijn, omdat het bezit van zoo uitgestrekte koloniën herinnert aan den bloeitijd van ons land, toen kloekheid en veerkracht den toon aangaven.

Wél is ons Indisch Rijk de aandacht van ieder Nederlander overwaardig. Geenszins kan een anti-revolutionair met alles instemmen wat M u 11 a t u 1 i in Max Havelaar schreef; maar altijd schoon en aantrekkelijk blijft de opdracht van dat boek aan ,.Willem den „Derde, Koning, Groothertog, Prins ... meer dan Prins, Groothertog „en Koning... KEIZER van 't prachtig rijk van 1NSULINDE, dat

Sluiten