Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd ..." Naar deze voorstelling van Multatuli heeft onze Koningin, naast de vijf millioen Nederlanders, thans nog vijfendertig millioen onderdanen in onze Oost-Indische gewesten. En die vijf en dertig millioen zielen worden bestuurd door een handjevol Nederlanders. Niet zonder oorzaak schreef een der koloniale deskundigen: „Er „ligt in dat besturen van zoovele millioenen zielen over eene zoo „wijde uitgestrektheid door een handvol uit een klein volk iets „wonderbaars. De borst zwelt bij het aanschouwen hoe dat luttele „Nederland, reeds beladen met het sterk bevolkte Java, bovendien een „door zeeën afgebroken gebied bestuurt, veel grooter dan gansch „Duitschland en Oostenrijk-Hongarije samen."

Dat „luttele Nederland'' heeft slechts eene oppervlakte van 600 vierk. geogr. mijlen en telt maar even 5 millioen inwoners. Daartegenover staat dan Java met Madura: 2.400 vierk. georgr. mijlen met 2ti millioen inwoners, vrij wat sterker bevolkt alzoo dan Nederland. En voorts de Buitenbezittingen (al ons gebied in Indië buiten Java en Madura), eene oppervlakte hebbende van niet minder dan 32.400 vierk. geogr. mijlen of 53 maal grooter dan ons vaderland, maar waarvan de bevolking slechts 9 millioen bedraagt. In de Buitenbezittingen kan dus niet over overbevolking worden geklaagd. Zoo Sumatra, Celebes, Borneo en de andere eilanden evenzoo bevolkt zullen zijn als Java, dan zal daar eene bevolking van ruim 350 millioen worden aangetroffen. Er valt dus in de Buitenbezittingen nog heel wat te doen!

Intusschen — eene bevolking van 35 millioen over een zoo uitgestrekt gebied als onze Koloniën in de Oost te besturen door een landje, dat niet veel meer dan 5 millioen zielen telt, het is voorwaar geen lichte taak. En toch worden de rust en de orde in onze Koloniën tot heden voldoende gehandhaafd, konden alle opstanden worden onderdrukt en — zoo de Atjeh-oorlog wordt uitgezonderd — nam ons gezag in den Indischen Archipel gaandeweg toe. Dit alles bereikten wij met een legertje van 35.000 soldaten, waaronder nog vele inlanders; met een personeel van gouverneurs, residenten, adsistent-residenten en controleurs, samen niet meer dan 473; zoodat er is één soldaat op duizend inwoners en één besturend ambtenaar op 75.000 zielen.

Daarbij verdient nog de aandacht, dat in geheel Ned. Indië slechts

Sluiten