Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat die vrijheid niet, zoodat met twee maten gemeten wordt, iets wat door mannen als Prof. Van den Berg als onrechtvaardig is gebrandmerkt.

Alle Javanen, dus ook de inlandsche christenen, moeten op de Islamsche wijze trouwen of anders zijn ze voor de wet niet getrouwd. Wat dit voor den inlandschen christen beteekent, blijkt hieruit dat de Islamsche of Mahomedaansche geestelijke geen huwelijk sluit of de bruidegom en bruid moeten eerst de Mahomedaansche geloofsbelijdenis voor hem opzeggen. Als de inlandsche heidenen — want volstrekt niet alle inlanders zijn Mahomedanen! — zoo getrouwd zijn in liet ,.Mahomedaansche bedehuis", door den Islainschen geestelijke, na het bekennen dat Allah de eenige God is en Mahomed zijn profeet, moeten zij zichzelven wel beschouwen als Mahomedanen. Maar wat te zeggen van den schandelijken dwang, den inlandschen christenen op die wijze opgelegd ?

\ olgens de bepaling van art. 124 van het Regeerings-reglement moet de godsdienst van vorsten, regenten en hoofden dezelfde zijn als die der bevolking onder hun bestuur levende. Wil een van hen christen worden, zoo wordt hem te kennen gegeven, dat hij hiertoe volkomen vrijheid bezit, mits hij zijn positie als hoofd prijs geeft.

Zoo staan nu de feiten. En wat dan onzerzijds gewenscht wordt ? Allerminst dit, dat liet beginsel der godsdienstvrijheid, volgens art. 119 van het Regeerings-reglement, worde opzij geschoven ten n,ideele van de Mahomedaansche belijders; maar evenmin, dat dit artikel zoo verstaan wordt, dat alleen de Mahomedanen volledige godsdienstvrijheid hebben. Prof. Van den Berg heeft het zoo juist gezegd, dat door de handhaving van de art. 109 en 124 van liet reglement de inlandsche christen een wezen is, dat „bijna geen stap kan doen op zijn levensweg zonder over rechts-kwestiën te struikelen. Zijn; afstamming, zijn huwelijk, zijn vermogen, zijn kinderen, zijn erfrecht — in een woord alles hangt voor hem in de lucht. Hij is een juridisch onding, iemand die er aan bloot staat om elk oogenblik zijn dierbaarste belangen te zien betwist."

Mahomedaansch in Indië — aldus trad gansch de vorige eeuw de Regeering van het Christelijk Nederland in Indië op. De feiten, gelijk die hier zijn vermeld, wijzen uit, dat we daarmede niets té veel zeggen.

Sluiten