Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander wensclit ze geheel te doen verdwijnen. Beiden dwalen. En toch ligt er aan ieder van die stelsels iets ten grondslag, dat niet mag of kan worden verworpen.

Concurrentie, wedijver, is een gevolg van de zonde. Zoo de menscli niet gevallen ware, er zou geen prikkel noodig zijn 0111 het leven te doen tieren en bloeien. Nu is die prikkel onmisbaar. En nergens wordt dan ook de wedijver, de concurrentie in de Heilige Schrift verworpen: noch in de Mozaische wetgeving, noch door Christus zelf. Wel wordt aangedrongen in de Heilige Schrift op beperking van het kwaad, door de concurrentie aangericht; maar op geen enkele plaats schemert de mogelijkheid door, dat we er, zoolang de zonde heerscht, aan ontkomen kunnen.

Doch daarmede is niet gezegd, dat in het socialistisch stelsel niet eene gedachte ligt, die niet geheel vreemd aan de Schrift zou zijn. Integendeel — zij herinnert aan het Paradijs en is het bewijs, dat ook bij den gevallen menscli, dat ook bij den ongeloovige nog iets nawerkt van hetgeen daar werd aanschouwd. Zelfs kan worden gezegd, dat de socialistische gedachte, als herinnerende aan het Paradijs, veel hooger staat dan het concurrentie-stelsel, dat niet op liefde tot den naaste, maar op louter egoisine, op het belang van het eigen ik is gegrond.

Beide stelsels staan alzoo lijnrecht tegenover elkander. Waar het eene door zijn schrikkelijke gevolgen doet zien, hoe diep de menscli en de maatschappij gezonken zijn, houdt het andere met het feit der zonde, met den val in het Paradijs, geen rekening.

Zoo staan beide niet slechts tegenover elkander, maar ook tegenover de Heilige Schrift, die ons leert hoe door de zonde de menschheid in ellende is gevallen en hoe die ellende niet geheel is te verwijderen maar wel gelenigd kan worden.

Daartoe heeft God het ambt der Overheid ingesteld, die recht en regel heeft aan te geven, die waken moet dat de zwakke dooiden sterkere niet wordt onderdrukt, overeenkomstig de beginselen die aan de Mozaische wetgeving ten grondslag liggen. En voorts leert God door Zijn Woord hoe door de liefde de ongelijkheid verzacht kan worden.

Drie stelsels zijn er derhalve ; het concurrentie-stelsel; het socialistische ; en dat, hetwelk door de Schrift wordt aangegeven. Helaas, de eerste twee zijn het best, het meest bekend, zoodat het wel

Sluiten