Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^menwerking met de rooinsch-katholieken bepleitte: „Reeds in 1831

ChrJ 116 Va" G"iZOt <Ie Zij,,e (nJ* van Groen)> dat alle

te v! I °"Ver8Clilllis van weIk kerkgenootschap, zich behooren veieenigen m t bestrijden van regeeringloosheid. In beginsel omdat de anti-revolutionaire staatsleer ook de roomsch-katholieke is " >)

antTvpÜw31 alZ0° °nder 'le ,,,annen Van ')eteekenis, die tot de 2 ' r I,artU beh00re" üf daartoe ^eger behoord hebben,

alle Christel t d* Vnia" °f s"me™erking van

alk ,, ' Part'J0n door ons beginsel wordt toegestaan. Ze

, f! /"'der en beweren, dat die samenwerking, óók met ooniscli-katholieken, in de gegeven omstandigheden en bij den einst der tijden eisch van ons beginsel is geworden.

et verdient daarbij opmerking dat christelijke mannen, die niet

nolfen*ij ZTÏvotndr' 7 L°hma" "»

' J er net 4olgende van hea opgenomen:

, KVÏPJK Weni fireb0ren 29 0ctober 1«37 te Maassluis, waar zijn vader

«m, , *, _ Ka i;» z c:;r ;i ïrr™

" :rZTii!' —u>

r tweede Kamer voor het district Gouda, in 1874-,

leTrling va7prohf00G^Janr' R ^ V"" 'IoUte"' wns bÜ ™er bijzoTr

riing van l,of. Gratama. Reeds op 25 jarigen leeftijd werd Inj als rechter te An

hem 7v'„,„.i P J ~ J Je verlile2ll,£e» 'n 1371 stelde Groen teo-enover

beginselen'vin'Groe, tU0"da ''a Weld™ d°°r Zij" &eSchrift "Gez"ff cu Vrijheid" de

krachtig deel Toen'kwT r T' A"" volksPetition"emen' (1878) nam hij g ei loen kwam hy voor het eerst m aanraking met Dr. Kuvner

e 'eer pollman werd bij de Juniverkiezing in 1879 tot lid der Tweede Kamer

waarvan hij TrTlSafo n 1,on^lee''m,rsalnbt «»" de Vrije Universiteit,

tnt i ♦ r I verschil in beginselen ontsl»ig nam Van Februari 1890

de Tweedn K ■ MaCKAY' ^eb01'e" te Nijmegen 29 November 183S, trad in

hü te 2,1 "mer °P."1 1Ie' 18'U voor 'let d'Htrict Amersfoort. Tot 1888 woonde ij Zutphen, waar hij rechter was; sinds 1888 te 'sGraveuhage. Na afloop van

Mi"/ "'*e".'n Maar' 1888.WerJ '"J bel»8t ^ samenstelling van een 1892^ heeft d'è'T' M'\f Keuchei"us als Miniater van Koloniën zitting had. Sinds voorzitter der iT , y Z""n!? voor KamPe"' Van 1881 tot 1880 was hij gewezen. t0t We,ke Waürdi»1,eid hiJ °<»< - 1»01 werd aan

24

Sluiten