Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewerkt hebben en voorbarig gerust. Niet hunne vernietiging of hunne verstoring is zijn wil, maar eene bevrediging en verheerlijking van zich/.elven in hen, die de hunne onderstelt en eischt. Zijn arbeid inoet, duivel en dood ten spijt, vrucht voor Hem dragen. Hij wil een sabbat zonder avond, een sabbat voor het zijne. Want Hij is de „ware" God.

Ja, de ware! Niet de God van het pantheïsme, die, zoowel als zijne wereld, eindeloos in onrust is; God zonder sabbat. Niet de God van het deïsme, die eeuwig rust, maar nooit in zijne wereld, wie hij altijd in onrust laat; een wereld zonder sabbat. De ware God heeft rust omdat Hij rust geeft, en geeft rust omdat Hij rust heeft; eeuwig bevredigd in zichzelven, zoekt Hij ook zijne werken tot vrede en zaligheid in Zich te brengen, om zelf wegens hen bevredigd te zijn. Verheffende wetenschap : God rust niet vóór zijne schepselen rusten! Hij bereidt zich en hen één sabbat. Zijn arbeiden is een streven, 0111 ons zoo ten volle tot rust te brengen, dat Hij zelf in ons rusten kan!

Alzoo Ls Gods rusten tijdens liet paradijs een voorteeken van reusachtigen arbeid, gelijk de stilte voorbode is van storm. God in rust; o, dat verklaart zich niet minder met het oog op de zes eeuwen voor Hem uit, als op de zes dagen achter Hem ! Veelbeteekenend is het, dat ook op 's menschen sabbat nieuwe werkdagen volgen; gelijk zijn sabbatsruste is ook die van zijn Vader slechts doorgangspunt. Ook de sabbat behoort onder de beweeglijke dingen ; de sabbat, waarop geen arbeidsdag meer volgt, wacht op

het einde van den tijd.

Echter herhaalt zich altijd liet oude ; want de geschiedenis van het verledene is als een kaart, waarop de Allerhoogste de wegen afgeteekend heeft, waarlangs Hij in de toekomst van plan is te gaan. Gelijk Hij nu de natuurlijke schepping niet vóór de geboorte des menschen voltooid rekende, en zijn sabbat op diens verschijning wachten liet, zoo is de

Sluiten