Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook daarin, dat de satan zich, met voorbijgang van den nian, juist tot de vrouw wendt, bewijst hij zijn meesterschap in de kunst der verleiding. Eigenlijk bedoelt hij den man; want eerst de val des mans brengt het menschehjk geslacht onder zijne macht. Maar hij weet zeer wel dat deze lichter door zijne eigene vrouw, dan door een vreemde of door een dier te verleiden is. Wie toch heeft meer invloed op Adam dan Eva? Zij is .vleesch van zijn vleesch en been van zijne beene", gelijk hij zelf uitriep. Naar de stem der slang zal hij te nauwernood luisteren; soortgelijk eene v< rzoeking 1 in elk geval lichter, en heeft veel minder kans van welslagen, dan die, welke van den kant zijner bruid tot hem komt. Satan wil ze zoo zwaar, ja, zoo bitter mogeli jk maken; en daarom zal hij beproeven om de vrouw in zijne macht te krijgen, ten einde hem evenzoo van dienste te zijn tegenover den man, als de slang het hem bij haar was. Gaarne bekent hij. dat hijzelf, schoon een vorst, niet zoo sterk is, waar het geldt om den mensch tot kwaad te verlokken, als zij. Haar zendt hij naar Adam henen, zelf zal hij, onzichtbaar, op een afstand, toezien, en in helse spanning den uitslag afwachten van den tweestrijd, dien zij in liet hart van haren man, verwekken zal. Hoe wikt en weegt hij de kansen! Zal de man weerstand bieden aan de behoorlijkheden zijner bruid, vooral nadat het gevoe van onafhankelijkheid, dat hare borst zwellen doet, sin s de hand naar de vrucht tastte, haar een nieuwen en vreemden glans heeft bijgezet ? Misschien . . . Maar zal hij dan de smart kunnen verdragen, die aan de scheiding van het eenigst wezen op aarde, waaraan hij liefde bewijzen en waarmede hij spreken kan, verbonden is .

Zal saten echter de vrouw in den strik kunnen lokken . Zeker is het dat het hem lichter vallen zal eene vrouw dan

een man te verleiden. Is zij niet minder doordenken den spoediger mede te voeren? Daarbij heeft zijn scherpziend oog al te goed bespeurd, dat de verboden vrucht juist voor haar

Sluiten