Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen haar de vrucht ontzegd, inaar zelfs verboden heeft, den boom aan te roeren, opdat zij zich van den schijn des kwaads wachten, en geheel en al buiten de verzoeking houden zou. Wat zal hij, na gezien te hebben, dat het onmogelijk is om haar twijfel aan zichzelve in te boezemen, thans doen, om haar tot ongehoorzaamheid te brengen ?

Tegenover Gods „ja", zal hij zijn „neen" stellen. Hij zal de proef nemen om den mensch wantrouwend te maken aan God. Helaas! zij is gelukt. De mensch heeft God te schande gemaakt, door wel aan eene slang te gelooven, maar Hem te verdenken, ja, voor leugenaar aan te zien. Hoe slecht heeft de mensch zijn Vader behandeld! Zoo vast als rotsen bleven wij, terwijl de satan tot ons zeide: twijfel aan uzelf; maar pas voegde hij ons toe: twijfel aan uwen God, of wij bezweken. Niet eerder vielen wij, voor Gods betrouwenswaardigheid betwist werd. O schandvlek op ons geslacht, slechts door het bloed van Christus weg te wisschen ! O gruwel, waardig om met eindelooze verdoemenis gestraft te worden, en nog ongezoend te zijn! God heeft ons oneindig veel te vergeven. Maar wat is grooter, onze schuld of onze dwaasheid ? Wien wantrouwden wij ? Wien lieten wij los? Een die ons zoo liefhad dat Hij, reeds vóór wij ons tegen Hem bezondigden, zijn eigen kind ten offer bereidde, 0111 ter verzoening onzer zonde te worden geslacht, Thans zijn onze oogen geopend ; sinds mogen wij niet zonder tranen zijn. Waarom beweenen wij dan de zonde van ons geslacht niet? Zij is de onze! Waarom ijveren wij niet om den korten tijd van ons verblijf op aarde, God door het geloof te verheerlijken ? Eén, die zelfs in den nacht des doods en onder de schaduw der verlatenheid, op God bleef vertrouwen, heeft de schande van ons geslacht weggenomen ; waarom zullen dan onze onverschilligheid en ons ongeloof eenen nieuwen smaad en eenen eeuwigen vloek brengen

over onzen naam?

Ziet hoe de satan al zijne listen te zamen vereenigt. Te

Sluiten