Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet hij eerst ten volle kind worden, anders gezegd, geheel en al, zonder beding of aarzeling, zich aan 's Vaders wil toevertrouwen en onderwerpen. Gemakkelijk is zoo iets voorzeker, als het vaderlijk gebod en de eigene aandrift samen stemmen, gelijk het geval is, als de inensch geroepen wordt om iets te doen, wat zijne betaamlijkheid onmiddellijk bewijst. Zoo iets juist gebiedt God den mensch niet; Hij zegt hem niet, dat hij zijnen Schepper prijzen, zijn paradijs bewaren, zijne wederhelft beminnen moet, want 's menschen aandrift zelve spoort hem tot deze dingen aan. Een ander gebod zal Hij hem geven, dat hij slechts uit het geloof volbrengen kan, een gebod namelijk, dat schijnbaar willekeur is. Krachtiger kan hij den mensch de volstrektheid van het vaderlijk gezag en van zijne afhankelijkheid als kind niet laten gevoelen. Welk een uitnemend geschikt middel 0111 hem algeheele gehoorzaamheid te leeren! Welk een goddelijke oefenschool voor het geloof, naardien alleen het vertrouwen op Gods wijsheid en liefde den mensch er toe brengen kan, om met gesloten oogen te volgen ! Wat is het proefgebod dan minder dan een kunststuk der opvoedkundige wijsheid Gods ? Het leert den mensch dat gehoorzaamheid de weg tot vrijheid is; beheerscht niet hetzelfde beginsel onze opvoeding van onze kinderen? Vóór alles trachten wij ons kroost tot een onbepaald vertrouwen in onze bedoelingen te brengen, dat in onbegrensde gehoorzaamheid zijne waarachtigheid bewijst. Eerst dan, als onze kinderen ons ten volle vertrouwen, kunnen wij liet hun doen, en als vrucht en teeken er van, vertrouwelijk met hen omgaan, en hen tot deelgenoot van onze geheimen en van onze rechten maken, ja, ons innerlijkst leven in hen uitstorten. Men passé dit toe op de verhouding van God tot den mensch, en de beteekenis van het proefgebod is niet twijfelachtig meer. God geeft het hem niet 0111 hem in een staat van onmondigheid te houden; 't is gcene slaafsche en werktuigelijke gehoorzaamheid, die Hij er door in zijn binnenste

Sluiten