Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankweeken wil. Integendeel wil Hij hem oefenen in de gehoorzaamheid des geloofs, tot tijd en wijle, dat de onbegrensdheid zijner onderdanigheid de volstrektheid van zijn vertrouwen bewijst. Niet eer kan zijn Vader met hem omgaan als met een volwassen zoon. Maar dan heft Hij hem ook uit den staat der blinde gehoorzaamheid op, leidt hem in zijne plannen in, en laat hem in zijnen naam over zijn huis regeeren.

Wat doet nu de satan? Geenszins betwist hij God het recht om iets te gebieden, zonder er de reden van aan te geven; evenmin beweert hij, dat naijver op 's mensehen ontwikkeling Hem er toe bewoog om den mensch te verbieden zich van de vrucht des booms, als van den sleutel tot de kennis, te onthouden. Zoo iets ware al te gewaagd spel geweest, en daarom handelt hij veel listiger.

Op haast meewarigen toon spreekt hij de vrouw aan. Het is als beklaagt hij haar, wegens haren afhankelijken, kinderlijken staat, 't Is alsof een man tot een kind zeide: „hoe, zijt gij al zoo groot, en moet uw vader u nog als een onkundig klein kind behandelen, door u te zeggen wat gij al of niet moogt doen ? Gij zijt oud genoeg om dit zelf te weten; schaam u 0111 op zulk een leeftijd nog blind gehoorzaam te zijn, en iets te doen of te laten, zonder zelf te weten waarom!" Zulke wooiden zijn vonken; men moet ze terstond van zich afschudden, of zij zetten ons binnenste in vlam. Mondig tc zijn, volwassen te zijn; en dan den Vader te dienen, zonder eerst, eiken morgen, met gebogen hoofd Hem te vragen, waarmede Hij van ons gediend is, welk een schitterend vooruitzicht! Zie hoe de verleider het den mensch voorspiegelt. Opwaarts uit de enge, dompige sfeer der blinde gehoorzaamheid, die geen rekenschap van zichzelve weet te geven ! Daar ligt de vrijheid aan ketenen; eerst het licht der kennis doet den bloesemknop der zelfstandigheid ontluiken. In die hoogere sfeer behoeft de mensch niet langer iets te doen wat hij niet begrijpt. Daar weet

Sluiten