Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen rechter, geen vreemde, geen vijand : die dat doet is een vader, met een moederlijk hart, die zijn schuldig kind, dat ter deure vreest uitgeworpen te worden, als ten troost bij de ontvangen kastijding, toonen wil, dat het zijn kind nog is.

Zelfs werkt zijn dood mede tot zijne verlossing. Sterven moet hij; men zondigt niet om niet. Het leven dat hij voor zich nam, moet hij wedergeven, het lijt aan de aarde, den adem aan God. Maar ook dit heeft God te zijnen beste beschikt. Vereeuwiging van zijn zinnelijk leven zou de weg tot eindeloos lijden en eindeloos zondigen zijn. Men denke aan de rampzaligen der hel; zij zoeken den dood en hij vliedt van hen ; 't voorrecht van te sterven is hun ontzegd. Den mensch wordt het gegeven. Sterven mag hij, en zijn God zal hem leeren sterven. Wel wordt niemand door 't geven van den laatsten snik zalig; de dood is onze verlosser niet. Maar als de dood een daad wordt, dan is hij geen dood meer, en dat kan God geven. En dan wordt 's menschen laatste ure zijne beste en gelukkigste; want dan verandert zijn sterven van een lijdelijk ondergaan der straf in een vrijwillig afleggen des vleesches, en sterft hij niet slechts omdat hij moet, maar ook omdat hij wil; en hij wil het om zonder zonde te zijn. Voortaan voert de weg naar 't leven midden door den dood henen; er is trouwens voor den gevallen mensch geen andere derwaarts. Dat God zijne hand van den boom des levens weert, ten teeken dat hij niet in de onsterfelijkheid des vleesches, maar in de aflegging er van zijn heil zoeken moet, is een bewijs van zijne zucht naar ons geluk.

Adam heeft geloofd; en met den nieuwen naam, dien hij aan zijne vrouw gaf, „moeder der levenden ', bewees hij dat zijne ziel vol hope was. Niet aan de vernietiging van het geslacht, welks drager hij was, geloofde hij, maar aan zijne verschijning, zijne bestemming en zijne verlossing. Met welk een blik zag hij Eva aan, de vrouw, wier schoot leven geven zou! Uit haar zou God zich zonen verwekken, een geheiligd

Sluiten