Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Hij zich rechtstreeks met hem in gemeenschap stelt en zich aan hem tot iets verbindt, ons recht om van belangrijken vooruitgang in de geschiedenis der openbaring te

spreken.

Te meer daar God enkel uit welbehagen zijn verbond met Noacli sluit. Sloot God het omdat verbetering van het menschelijk hart Hem den waarborg gaf. dat geen algemeen zedenbederf meer een gericht der verdelging eischen zou ?

Geenszins: want ook na den zondvloed zegt Hij : „het gedichtsel van 'smenschen hart is boos van zijne jeugd aan . God laat zich alleen door zichzelven bewegen ; zelfs de boosheid dergenen, met wie Hij zijn verbond opricht, is niet bij machte, juist omdat zij Hem niet verrast, om het te verbreken. Tot op den huidigen dag blijft het bevestigd,

ten teeken er van, hoe zeer het in ons belang is, dat God, niet

om iets dat in ons is of van ons verwacht wordt, maar uit vrijmachtig welbehagen zich aan ons verbindt; anders toch hadden onze schuld en dwaasheid dit verbond reeds lang vernietigd. Maar tot wat verbond God zich? Uit de omstandigheid, dat Hij alle aardsche schepselen, tot de redelooze toe, in zijn verbond opnam, kan men reeds afleiden, dat Hij zegeningen van natuurlijken aard toezegde. Zoo is het ook. God verbindt er zich toe, om de natuurlijke ordeningen, van wier instandhouding het leven des schepsels en mitsdien het voortbestaan onzes geslachts afhangt, niet meer te verstoren. Wel wordt hiermede geen eeuwige voortduur aan de thans bestaande orde der dingen verzekerd ; in de uitdrukking „al de dagen der aarde",l) wordt veeleer gezinspeeld op den dag, dat de aarde verbranden zal. -) Slechts verzekert God, dat er vóór dien tijd geene stoornis in het leven der natuur intreden zal, van zoo ernstigen aard en zoo groote uitgebreidheid, dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht ophielden, in een

1) Gen. 8 : 22. 2) 2 Petr. 3 : 10.

Sluiten