Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exemplaren, ter herinnering van haar; wij weten beter.

Al wat na den zondvloed gebeurt zal met steeds klimmende kracht ons toeroepen, dat God in den inensch een welbehagen heeft, ja, dat zijn plan 0111 den mensch aan de spits van het gebouw zijner scheppingen te stellen, de inrichting van den bouw ten volle beheerscht. In den zondvloed brengt Hij het destijds levende geslacht, niet uit haat tegen den mensch, maar slechts uit liefde tot het geheel, onder de wet, om tot behoud der menschheid prijsgegeven te worden. Te dezen opzichte handelt Hij niet onrechtvaardig, omdat dit geslacht geheel en al in vleeschelijke wellusten ondergegaan, en daarmede tot den rang des onvrijen dierlijken levens afgedaald is. Wel verre dat de zondvloed dus bewijzen zou dat God de menschheid vervloekt heeft, getuigt zij van zijn lust aan haar; want Hij snijdt het verrotte lid weg, om te voorkomen dat het lichaam te gronde ga. Hij wil de menschheid in Christus behouden; en daarom zorgt Hij dat zij niet van de aarde verdwijnt, maar blijve, en naardien hare ongerechtigheid telkens nieuwe gerichten over haar brengen zou, zoo gebiedt Hij zijne lankmoedigheid, om haar in zooverre te beschermen, dat zij niet verga. In zijn geduld blijft zij als in eene heilige plaats besloten; geen engel des gerichts kan haar thans naderen. Zoo lang zal zijne lankmoedigheid hare schuttende vleugelen over haar uitbreiden, tot de tijd aanbreekt, waarop Hij aan haar de belofte Abrahams vervullen kan, door haar genade te bewijzen. Thans is derhalve de bedeeling der verdraagzaamheid aangebroken; de enkele wordt gericht, maar het geheel blijft gespaard, omdat het bestemd is om den zegen deelachtig te worden, dien God in Christus bereidt. Hiervan geeft God eene plechtige verzekering; en ook dit is van hoog gewicht. Want volgens de wet, dat van alles wat God doet, reeds te voren, in een vroeger tijdperk, iets door Hem, bij wijze van voorteeken en wegbereiding gedaan is, zoodat het nieuwe in het oude wortelt, verwachten wij dat

Sluiten