Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschreven in de conscientie, gehandhaafd in de eeuwigheid, die de misdaad weet te vinden, welke de onze niet bereiken kan. Hoevelen zouden er op onze kerkhoven liggen van wie men zeggen kan: hun leven is niet verkort ? Wie kan de slachtoffers van den menschenhaat tellen? De slachtoffers van de lasterlijke tong, de hooghartige terugtrekking, de koele bejegening, de geheime tegenwerking, de vertredende heerschzucht, den geestelijken hoogmoed hunner medemenschen ? De geneesheer kan slechts de naaste oorzaak des doods aangeven; maar God ziet al de fijne draden die zielesmart aan lichaamslijden verbinden, en wat Hij weet zal ook ter onzer kennis gebracht worden, straks als de boeken des gerichts opengaan. Een engel teekent intusschen de graven; en zijn merk duidt axn: deze is aanzielelijden gestorven. Achter het grafwaarts gebrachte lijk wandelen soms in rouwkleed gehuld de moordenaren zeiven, in de echtgenooten, de kinderen, de aanverwanten, de vrienden. God alleen kent ze; wij voor ons zouden, wisten wij wat Hem bekend is, niet durven leven. Zij slechts, die weleer vijanden van het menschelijk geslacht geheeten werden, hebben het lief; 't zijn de christenen. Zij zijn het zout der aarde, de voorbidders der wereld, de vijanden van den haat; maar als zich eens de wereld tegen hunnen geest verhard heeft, zoodat beide, hunne leer en hunne liefde ophouden invloed te maken, dan zal men zien wat de mensch is. De laatste dagen zullen niet de beste zijn. De menschheid zal in haren ouderdom, naar de wet dat de zonde tegelijk met de jaren toeneemt, verraden, wat kiem zicli reeds in hare jeugd in haar verschool. Is het dan wonder, dat God, om te voorkomen, dat de menschheid zichzelve vernietigde, waar Hij ze sparen en ontwikkelen wilde, haren menschenhaat in toom houdt door zijne openbaring met straffen te bedreigen? Werkelijk zou de mensch de elementen, die God in zijne verdraagzaamheid aan banden gelegd heeft, losmaken, als hij het slechts vermocht, en hun woede tegen zijn

Sluiten