Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wateren des doods op, versterkt, in plaats van verzwakt, verheerlijkt. in stede van verdorven? Gelijk het hloed, dat naar het heiligdom gesprengd werd, de gemeente, zoo bedekt dit leven den zondaar, die gelooft; schuldbedekkend treedt het tusschen God en hem in. Maar gelijk de reiniging van den onreine de eigenlijke bedoeling was, waarmede de koe werd geslacht, zoo beoogt ook de offerdood van Christus onze reinigmaking. Zijn in den dood gegeven, maar uit den dood herboren leven, in ons uitgestort, van ons opgenomen, reinigt ons van alle besmetting des vleesches en des geestes. O, welk eene onmetelijke kracht schuilt er niet in het leven van dit heilig offerlam! Geeft hij het over aan het vuur van Gods heiligheid, dan verzoent het ons. Stort Hij het uit in onze besmette harten, dan reinigt het ons. Wordt het tot vloek zoo wordt het ten zegen; wordt het tot zonde zoo wordt het tot reinigmaking; midden in den dood herbaart het zich tot onsterfelijkheid.

^ Waarheen dan met mijn vergiftigd, mijn verstorven hart? Geen injzop heelt zijne wonden, geen water maakt het rein. Zal ik zelf zijn heelmeester zijn? Gelijk aan een man, die in een moeras is verzonken, baat het mij niet, of ik mij al inspan om mij rein te maken, zoo geen machtige hand mij op reinen bodem zet. Maar er is heil beschikt. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde.

Jezus heeft zijn leven naar het vleesch, overgegeven in den dood, opdat zijn leven naar den geest, het mijne zou reinigen. Hij is een bron der levende wateren; op haar staat het uitlokkend opschrift: wie dorst heeft kome, en wie wil, neme mijn water om niet. Geen smet of zij wordt weggewischt; geen krankte of zij wordt genezen, Jezus is zelfs overwinnaar van den dood. Hij is de opstanding en het leven ; hij wordt door het geloof mijne opstanding en mijn leven.

Maar ik moet buiten de legerplaats gaan ! Daar alleen is het water der ontzondiging te vinden. Binnen de grenzen der theocratie is geen verlossing der zonde mogelijk. Om

6

Sluiten