Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONA-

Over den profeet in den walvisch heeft men zich overal, behalve in Ninevé, tot lachens toe vroolijk gemaakt. De spot, waarmede men hem overladen heeft, schrikt ons niet af van het onderzoek zijner geschiedenis, ter verkrijging van een juiste, tot aanbidding der hemelsche wijsheid stemmende, opvatting van haar. Geene poging hiertoe za echter gelukken, tenzij wij vóór alles naspeuren, of er met

uit den tijd, waarin, en de omstandigheden, waaronder onze

profeet optrad, eenig licht op zijne historie valt. Zijn boek

zelf deelt ons hieromtrent niets mede, en wisten wij derhalve

niets meer van hem, dan wat wij er uit te weten komen, dan bleef ons slechts de klacht over: Jona verschijnt en Jona verdwijnt, een komeet onder vele sterren aan den hemel der profeten! Gelukkig dat zijn boek ons den naam van zijn vader vermeldt; want dat helpt ons op het spoor. Amitthaï, zoo heette zijn vader; en nu zien wij dat er ook in het veertiende hoofdstuk van het Tweede Boek der Koningen (vs. 25) van een profeet, die Jona heette, en zoon van Amitthaï was, sprake is; en dat op beide plaatsen van een en denzelfden persoon gesproken wordt valt niet te etwijfelen. Het blijkt thans dat Jona tot de profeten van het rijk der tien stammen behoorde. Tevens zien wij, dat hij van Gathhefer, en alzoo uit den stam van Zebulon

Sluiten