Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas, na uit den afgrond ter linkerzijde opgeklommen te zijn, zal het, door hoogmoed verblind, in den afgrond ter rechterzijde nederstorten. Dit volk, welks aard zich door onuitroeibare neiging tot verlies van het evenwicht kenmerkt, zal van het eene uiterste tot het andere overgaan. Heeft liet zich vroeger met de volken vermengd, een valsch wereldburgerschap huldigende, thans door bitter lijden van die dwaasheid vrij geworden, zal het zich boven de volken verheffen, en zijne verkiezing alzoo opvatten, alsof het ten hunnen koste deelgenoot zou zijn van het messiaansche heil.

Zulk een geest van zelfverheerlijking kon 's volks val worden. Hij is met Israëls bestemming in snijdende tegenspraak : want het volk is geroepen, om voor alle geslachten des aardrijks ten zegen te zijn, en slechts tijdelijk van de volken afgezonderd, om voor deze bestemming geschikt gemaakt te worden. Als voorbereiding tot hare vervulling, breidt zich de gezichtseinder der profetie uit, in gelijke mate als 's volks betrekkingen tot de heidenen van rondom toenemen. De profetie neemt de omliggende volken in zich op, en kondigt Israël hunne bekeering aan. Later wordt Israël onder hen verstrooid, wel tot straf voor eigen dwaasheid, maar naar Gods alwijs bestuur tot fnuiking van den zelfzuchtigen geest van afsluiting, die allicht uit 'svolk eigendommelijke, ook in de ballingschap bewaard geblevene, onderscheiding van de volken geboren worden kon.

Uit dit oogpunt bezien, treedt de beteekenis van Jona's historie in een nieuw licht.

Om onzen profeet wel te begrijpen, moeten wij hem beschouwen als de vertegenwoordiger van den Israëlietischen geest \ an uitsluiting. Hij zou zich, eenige eeuwen later, ongetwijfeld bij de farizeeuwsche partij aangesloten hebben, met de overtuiging en de oprechtheid van een Paulus. Alzoo is de heerechende meening, als zou hij uit traagheid of vreesachtigheid geweigerd hebben om naar Ninevé te gaan, geheel en al onjuist; wie traag is, vlucht niet naar

Sluiten