Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf vond het niets meer clan natuurlijk. Zijne beeltenis vertoonde eene volkomene harmonie ; Hij vereenigde alle eigenschappen, die een mensch voortreffelijk maken, in zich, zonder dat een der toonen van het speeltuig boven de anderen zich hooren liet, zoodat het evenwicht der deugden geen oogenblik in zijn binnenste werd verstoord. Zijne verschijning was eene zuivere en liefelijke muziek. Hij was teeder, zonder weekelijk, krachtig zonder overmoedig, opgeruimd zonder ijdel te zijn. Hij geleek op het kind van een vorst, dat met de kinderen zijns volks speelt, en zich als huns gelijke onder hen voelt, zoodat zij liet allen liefkrijgen; maar pas hoort het de stem van zijn vader, of het vliegt in zijne armen, terwijl de anderen schuw achterwaarts treden, en verraadt zich zoo als zoon van den vorst. Zoo was deze jongeling. Geen moeder had ooit zulk een zoon; Hij was het sieraad van den huize, en de roem van zijn geslacht. Dagelijks steeg Hij in de gunst der mensehen. Gods vrede rustte op hem; Gods engelen waren altijd in zijne nabijheid. In Hem had God zijn beeld op aarde; wat was Hij trouwens minder dan zijn eenige, eeuwige Zoon?

Niemand zal kunnen zeggen dat ik overdreven heb. Overdreven? Van Hem zegt men wel te weinig, maar nooit te %eel; wie zijne beeltenis maakt, schaamt zich, evenals de schilder, die de zon wilde afbeelden, ten laatste over zijn eigen werk. Hemelsch is zijne verschijning; en al bezat onze geest de gave om haar te beschrijven, nutteloos zou het zijn, omdat de spiegel van ons hart niet rein genoeg is, 0111 zijn beeld op te vangen. Hij i.s grooter dan wij ons begrijpen kunnen: helaas! dat onze arglistige zin zich juist achter zijne grootheid verschuilt, om aan den eisch der navolging, door Schrift en geweten gesteld, te ontkomen. Men bewondert, men vereert dezen jongeling; kransen vlecht men om zijne slapen en liederen zingt men tot zijn lof; innerlijk vleit men zich met het voorbeeld der hoogte tot welke ons geslacht in Hem opgevoerd is, en beroept zich

Sluiten