Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoot, geen natuurlijke was ooit niet teederder zorg gevormd, ter wille der vrucht, die in haar rijpen moet, dan de moederschoot zijner jeugd.

Bezoek slechts zijne woonplaats. Terstond springt het u in het oog, dat Hij, die eens omtrent de woonplaatsen deiheidenen bepalingen maakte '), geenszins aan het toeval overliet, waar Zijn zoon wonen zou, maar met vaderlijke zorg de plaats er toe uitkoos. Wij zijn in Nazareth, dat vlek, waarvan men niet slechts in Judéa, maar ook in Galiléa zegt: Kan er iets goeds uit zijn? Uwe wijsheid had Hem eene betere plaats ter opvoeding toegedacht, nietwaar ? in Jeruzalem. Plaats den zoon van David in de stad van David, het middelpunt der theocratie, de zetel der wetenschap, de kweekschool der beschaving. Maar waartoe Jezus in Jeruzalem ? Om in plaats van uit de reine bron der Schrift, uit den troebelen stroom der rabbijnsche schoolwijsheid te drinken? Om in stede van aan den boezem der natuur tot eenvoud en waarheid opgekweekt te worden, schoollucht in te ademen en den wereldschen toon te leeren? Neen; uwe gedachten zijn Gods gedachten niet; in Nazareth moet Hij zijn, en al verlangt zijn eigen hart naar den tempel, er blijven tot Hij als profeet optreden mag. In Nazareth, waar alles frischheid en eenvoud ademt, groeie Hij op, tot een echte zoon zijns volks. Hij leert er de volkszede kennen en den volkstoon spreken; het leven van landbouwer en handwerksman levert Hem er de stof der gelijkenissen van straks, en de liefelijke, bontgekleurde natuur van rondsomme, de beelden, waaruit Hij eens het kleed der eeuwige waarheid weeft. Hij blijft er langer dan ergens kind en jongeling ; niets maakt er gekunsteld en vroegrijp. In dit stil, vergeten stedeke blijft de teedere plant tegen schadelijke invloeden het best beschut; zoo stil, zoo vergeten, moet Hij zelf ook zijn, niet minder dan dertig jaren lang. Niet Hij

1) Deut. 32 : b. Hand. 17 : 26.

Sluiten