Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest. Dat was zijn pleegvader; en naar het bijna tot wet verheven gebruik dier dagen, volgde de zoon zijn vader in diens handwerk op. Hij zelf erkende ook in deze beschikking de wijsheid van zijnen Vader in de hemelen; dat wij het met Hem doen. Jezus in ledigheid, onder mijmeringen, in de woestijnen, als een monnik groot geworden, zie, Hij moge geschikt zijn voor kloosterbroeder, voor boetprediker, maar wat heeft het volk, wat hebben de tollenaren en zondaren, wat hebt gij aan zoo een ? Jezus in de school, afgericht volgens het tegenwoordig stelsel van onderricht, of gekerkerd in het keurslijf van geleerde formulen, zie, er moge een onderwijzer, een kamergeleerde uit groeien, maar wat heeft het volk, wat hebben de tollenaren en zondaren, wat hebt gij aan zoo een ? Laat Hem in de werkplaats van den timmerman; daar blijft hij menschelijk, naar lijf en ziel, jong en frisch, onbevangen. Zijn werk dooft den geest niet uit, gelijk de arbeid in de fabrieken, die hare slaven tot werktuigen maakt, maar laat den geest vrij en liet hart frisch; en toch voorkomt het wat in een Messias, een man voor liet volk, een man voor liet leven, allerminst op zijne plaats is.

Zulk een beroep vormt Hem tot een practisch wezen; eiken dag brengt het Hem in aanraking met zijn evenmensch; Hij leert er den mensch en de maatschappij door kennen; 't wordt een oefenschool voor nederigheid, dienstvaardigheid, geduld en vriendelijkheid; daargelaten nog dat het de gave der vindingrijkheid opwekt en de licluiamlijke ontwikkeling bevordert. Deze werkkring bindt hem aan huis, en veroorlooft hem de geneugten en den zegen des gezelligen, huiselijken levens te genieten, tot liet tijdperk aanbreekt, dat Hij geene vaste rustplaats voor zijn vermoeid hoofd hebben zal. Nu ondervindt Hij wat het zegt in 't zweet des aanschijns zijn brood te eten; welk eene school ter voorbereiding voor een, die, ten einde later een volkomen hoogepriester te zijn, reeds vroeg leeren moest 0111 medelijden te hebben met onze moeiten! Nu knn Hij toonen,

Sluiten