Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de farizeën, onder het volk bewoog, een man des volks als zij. vooral met dezen te kampen hebben ; daarom moest Hij zich vooral met hun standpunt bekend maken. Hij heeft dit gedaan, en wel zoo ten volle, dat geen zijner vijanden Hem later ooit een onwetende of ongeleerde heeft durven noemen. Ieder hunner dwong Hij veeleer den uitroep af: van waar komt dezen zulk eene wijsheid ?

Van waar? Niet uit eenige school voorzeker; de bron, waaruit Hij zijne wijsheid [tutte, ontsprong op hooger bergen. Jezus van Nazareth is niet uit zijne levensomstandigheden te verklaren ; eer deze uit Hem. Zij brachten voorzeker het hunne er aan toe, om Hem voor de bestemming zijns levens voor te bereiden; dat wij ze dan als bewonderenswaardige beschikkingen der goddelijke Voorzienigheid erkennen. Hij echter was Zoon des Vaders, en omdat Hij zich, in elk oogenblik zijns levens, tegenover dien Vader als Zoon gedragen heeft, is Hij geworden, wat eeuw na eeuw weten en belijden zal.

Ziehier het geheim zijner grootheid. „Moest ik niet zijn in de dingen mijns Vaders ?" zoo sprak de jongeling, die straks als man zeggen zou: „Ik en de Vader zijn één." Hij heeft nooit „voor zich zelf" of „uit zich zelf" geleefd, maar zich aan de borst zijns Vaders geworpen. Een eigen wil of plan had Hij niet; en waarom niet ? Omdat Hij van alles wat naar zelfbeooging of zelfbesparing zweemde vrij was, en zich, met de vrijwilligheid, een liefhebbenden zoon eigen, ten knecht zijns Vaders stelde, bereid om, beide door zijn leven en zijn dood, Hem te verheerlijken. Nu vroeg Hij zonder ophouden dat de Vader Hem zijn wil en plan wilde openbaren ; en deze, ziende dat zijn kind zich om niets bekommerde, dan 0111 zijne stem te hooren en zijnen wil te onderscheiden, verbergde zich nooit voor zijn aangezicht. Rondom Jezus was het altijd licht; nooit was Hij in het onzekere, of Hij wel deed, wat de Vader geboden had, en wel sprak, wat den Vader welbehagelijk was. Hij wist dat zijn pad van eeuwigheid bereid was, zoodat Hij niets te

Sluiten