Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld ingetreden, verlate Hij haar, maar met een geestelijk, welks sneeuwwitte glans aan (lc hemelen verkondigt dat dat Hij smetteloos bleef, een éénling in reinheid onder tallooze zondaren. Het sterfelijke doe onsterfelijkheid aan ; het verderfelijke worde met onverderfelijkheid hekleed. Wat uit de natuur afkomstig is, haar onderworpen, worde, in de gemeenschap des reinen, beproefden geestes, boven haar verheven, en hemelen ingevoerd. Waar het lichaam van den eersten Adam zich vermengt met het stof, vinde het lichaam van den tweeden Adam zijne onvergankelijkheid in de hemelen.

Welnu, de eere der overkleeding wordt Hem aangeboden ? Neen ; meer dan dat! Reeds neemt zijne verheerlijking in de uiterste omtrekken zijner gestalte een aanvang. Zie die blinkende kleederen ! Zie dat veranderd gelaat! Zie dat glanzend aanschijn ! De poorten Sions openen zich: in Hem begroet de hemel den eerste der menschen, die zijne roeping zóó volbracht, dat Hij zijne bestemming bereikte, en voor de wereld, zelfs voor het paradijs te groot werd. Hij lokt en vleit Hem tot zich. De wolk van goddelijke heerlijkheid daalt neder, om de wagen te zijn, waarop Hij naar de hemelsche woningen opvaart. Reeds treden Mozes en Elias Hem tegemoet.

Mozes en Elias! 't Is van de hoogste beteekenis, dat geen serafijnen of aartsengelen, maar juist zij op '1 habor verschijnen, om den Heiland het welkom des hemels te brengen. Mozes, wie kent hem niet als de man, die ons de goddelijke wet overgaf? Elia: wie ontroert niet voor den profeet, die den vloek op het hoofd des stouten overtreders liet nederdalen? Beiden vertegenwoordigen de goddelijke gerechtigheid: en dat zij de eersten zijn om Heni te begroeten, ja, van den hemel nederdalen, 0111 zijne heerlijkheden aan 'sHeilands voeten te brengen, is wel een afdoend bewijs dat Hij ze waardig is. Hij, die Hem de wet gaf, brengt Hem haren zegen ; Hij, die haren vloek hand-

Sluiten