Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oner anders dan door liefde rein is. Geen kan onze Verlosser zijn, dan de man der smarte, schoon Hij er minder toe geschikt schijnt dan ieder ander, naardien Hij als een worm in het stof kruipt, waar wij met trotschen blik de ruimten tusschen de sterren meten. Wil Hij zijn wat Hij kan ? Wil Hij, terwijl Hij recht heeft om te leven, in onze plaats sterven ? Wil Hij, waar de wet Hem hemelen toekent, voor ons ter helle nederdalen ? Misschien ; maar bezwijkt zijne liefde niet, óf onder onze slagen, óf onder Gods -slagen, óf onder beiden tegelijk? De eisch is niet gering: er moet ter onzer verlossing een offer gebracht worden, dat uiting is van eene grenzelooze gehoorzaamheid en eene allervrijwilligste liefde. Daardoor alleen wordt, wat wij bedierven, goed gemaakt, en wat voor ons onbereikbaar is, aan onz< \o<ttn gelegd, dat Hij als onze vertegenwoordiger, ja, als een, die waarlijk ons gelijk wordt, zijn heilig, eigen leven' vrijwillig in den dood geeft. Al deze vragen moeten, vóór Hij ten strafplaats geleid wordt, hier in den hof der olijven beantwoord worden, om te voorkomen dat Hij, half bewust van wat Hij ondernam, het kruis te gemoet gaan zou, en aan hetzelve, door den tegenstand van den wil der natuur verhinderd zou worden, het offer der volmaakte gehoorzaam' lie'd te brengen, dat de gerechtigheid eischte. Maar daarvoor is het noodig, dat Hij vooruit gevoele, wat Hij lijden moet Ons is het voorrecht gegund, dat ons lijden met een sluier bedekt is, tot tijd en wijle dat het over ons komt; maar Hij mag deze lafenis niet genieten, en moet vooruit gevoelen wat Hem te wachten staat.

Wie echter zal Hem al de akeligheden schetsen van zijn lijden ? Het is niet genoeg, dat Hij het voorziet, neen, Hijmoet er al de vreeselijke akeligheid van gevoelen. Maar wie zal hier m den hof der olijven de verschrikkingen over zijne ziel brengen, die Hem aan het kruis wachten? Zijn Vader misschien ? Maar hebt gij niet bemerkt, dat Abraham geen enkel woord sprak, toen hij met zijn ten offer gewijd

Sluiten