Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespringing, 't is worsteling geworden. O, wat huiveringwekkende schilderij teekent de helsche aartskunstenaar voor 's Heilands ontroerde ziele! Een verscheurd lichaam, naakt aan het hout des vloeks, de pijn, de benauwdheid, het hoongelach der schare, de verslagenheid der jongeren, het verliezen der bewustheid, de laatste snik, het enge graf, de angst des stervens, het bleeke lijk, het louter geest zijn, het ontmenscht worden; maar dat is het minste nog slechts! Een tastbare duisternis daalt rondom Hem neder en benauwt Hem door hare omsluiting; en in dat donker laat de hand des Vaders Hem los. Hij zoekt ze, maar vergeefs; Hij roept, maar geen antwoord. Daar hangt Hij alleen, verlaten van den hemel, m«aar omringd door de bewoners der hel, die naar den heuvel des kruises verplaatst schijnt. Geen engel verschijnt, geen zon verlicht, geen sterre vertroost. God alleen is bij Hem, maar als God, die Hem het volle gewicht zijns toorns tegen de zonde gevoelen laat, tot zijn hoofd er onder buigt en het hart er door breekt. Voor het eerst houden de uitlatingen van Gods liefde zich in, zijn aangezicht verbergt zich, zijn kracht trekt zich terug; wat van Hem gezien en gevoeld wordt, is zijn schrikkelijke, zijn ondragelijke toorn. De Zoon huivert terug; zou Hij niet terug huiveren ? Daar, in het akelig donker ziet Hij de gestalte eens stervenden, en dat is Hijzelf. Wie voortaan wil zien wat vloek de zonde over den mensch brengt, ga heen, en richte zijne blikken op den gekruisten Jezus, zoo het hem mogelijk is dien aan te zien. Wie voortaan de zonde wil zien, als verpersoonlijkt, met vleesch en bloed omkleed, ga naar het kruis, en zie op Jezus, die daar tot zonde wordt gemaakt! Welk een toorn bij God, welk een lijden bij den Middelaar; want hier moet de zonde gericht en verzoend worden, maar eerst nadat zij gebleken is, vijandschap tegen God te zijn, die zich openbaart in het vermoorden van zijn Zoon. O Zoon, die lijden moet, wat zij, die u dooden, verdienen, omdat zij U dooden !

Sluiten