Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier duizelen alle schepselen. Zelfs de Middelaar beeft. Wie zal beschrijven wat er in zijn binnenste omgaat? Voor zijne smart is geen woord, ja geen zucht; hare grootte doet het leven stilstaan en de ziel verstijven. Beschrijf ze niet, maar zie toe. Angst grijpt Hem aan, als een vreemde macht die over Hem komt, en scheurt Hem van zijne jongeren af. Is dat dezelfde, die even te voren zoo kalm, zoo koninklijk zijn jongeren toeriep: „Hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen!" ') Hij verzoekt hen om met Hem te waken. Weer drijft de angst Hem voort; ten laatste zondert Hij, zelfs door de tegenwoordigheid zijner drie liefste jongeren in de engte gebracht, zich van hen af, en zoekt de eenzaamste plek van den olijvenhof op. Daar knielt Hij neder, maar spoedig ontzinkt Hem de kracht om zich op te houden, en stort Hij met het aangezicht ter aarde. „Zijn hoofd is vervuld met dauw en zijn haarlokken met nachtdruppen. '3) Het doodszweet staat op zijn voorhoofd, straks perst de benauwdheid het bloed, dat er zich mede vermengt, uit zijne aderen. Roept Hij uit: „Mijne ziel is bedroefd tot stervens toe !" 't is geen dichterlijke overdrijving, geen sterk gekleurde spreekwijze, maar letterlijke waarheid. Hij gevoelt het zoo niet langer te kunnen uithouden, want de kracht des levens begint Hem te ontzinken. Zijn kruis is zoo verschrikkelijk, dat reeds de aanblik er van doodt. Een engel moet toetreden om den mensch van den dood der droefheid te redden. Nu ademt Hij hemelsche lucht in en voelt de krachten wederkeeren; en Hij bidt: „Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk, neem dezen drinkbeker van mij weg." 8)

Wat hoor ik in dit gebed ? Den kreet der voor smart en dood terugdeinzende natuur misschien ? Ja, ook dezen, en wanneer gij hem niet vernomen hadt, zoudt gij dan wel zoo vast als thans gelooven, dat uw Heer werkelijk vleesch en bloed uit den schoot der maagd aangenomen had ? Toch

1) Joh. 16 : 33. 2) Hooglied 5 : 2. 3) Mark. 14 : 36.

Sluiten