Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn lotgenoot zooeven. Toch schijnt dit laatste, uit het standpunt des vleesches bezien, de voorkeur te verdienen. De moordenaar ter rechterzijde bidt voor zich alleen; die ter linker ook voor zijn lotgenoot. Gene schijnt den Heer geheel en al te zijn vergeten, deze raadt Hem aan om zich te verlossen; gene doet uitspraak tusschen Hem en het Sanhedrin, deze laat het vraagstuk voorzichtigheidshalve onbeslist. Wat gemis aan voorbiddende liefde, aan zorg voor zijn Heer, aan wijze bedachtzaamheid bij dien man ter rechterzijde ! Hoe, hij durft bovendien nog bidden, dat een koning, nog wel op zijn kroningsfeest, aan een verachtelijken moordenaar denke ? Wat dunkt u ?

Alles schijn! Alles leugen! Zalig wie als de boetvaardige moordenaar bidt. Terwijl de andere vraagt, alsof hij recht had, naar den trant der verdoemden, Jezus niet verder erkennende dan Hij ten bate van zijn vleeschelijk welvaren is, is deze man enkel ootmoed. Door het besef zijner schuld verslagen, acht hij zich te gering, om voor iets hoogers zorg te dragen dan voor zijne eigene ziel. En hoe weinig vraagt hij ! Geen verlossing van het kruis, gelijk zijn lotgenoot; te goed ziet hij, dat de Heer geen vleeschelijke Messias is, die de wereldsche wetten ontbindt, en volkomen beseft hij hoe de hemelsche gerechtigheid eischt, dat hij de straf zijner zonde tot aan zijnen dood drage. De ander vrage tijdelijke weldaden aan een Messias, dien hij slechts erkent onder voorwaarde, dat hij een schitterende Messias zij, die de misdaad voedt, door van de straf des doods te ontheffen ; hij allerminst. Iets anders begeert hij, iets dat hem, verloren als deze wereld voor hem is, in gindsche ten bate strekt. En wat ? De ootmoed kan ter nauwernood woorden vinden om de begeerte te omkleeden. Wat zal hij vragen ? Den hemel ? Maar hij is een moordenaar. Hij laat het aan de barmhartigheid van den koning Israëls over; hem is het genoeg als deze, niet nu, niet morgen, maar straks, niet als Hij in zijn koninkrijk komt, maar als Hij op zijn stoel be-

Sluiten