Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar met God zeiven gelijk. Hij erkent zijne liefde als grenzeloos ; en hoe zullen wij Hem hoogeren lof toebrengen, dan door in het gezicht van den rechterstoel te hopen op zijne genade, naardien zijne liefde zijne eere is?

Op zulk een geloofskreet kan de Heer, al hangt Hij aan het kruis, geen stilzwijgen bewaren, zelfs niet voor een oogenblik. Zijn antwoord is kort; maar aan een kruis spreekt men ook niet lang. Het is trouwens wel het eerste, maar niet het laatste dat Hij met hem wisselt; want eene eeuwigheid breidt zich voor beider gemeenschap uit. Immers geeft Hij den moordenaar niets minder dan het paradijs. oorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar Mozes niets voor hem heeft dan een kruis, heeft Jezus nog een paradijs voor hem.

Houd uwen laafdrank terug, medelijdende krijgsknecht! Deze man heeft niets meer noodig. Uit het woord van den Heer zijn zooveel bronnen van vertroosting voor hem ontsprongen, dat hij niet weet uit welke van haar hij het eerst drinken zal. 's Morgens in den kerker, 's middags aan het kruis, en 's avonds in het paradijs! Nog heden, niet eerst straks, als het rijk opgericht wordt, denkt de Heer aan hem; dan zijn de smarten des kruises ten einde, en van lijden in een doodenrijk is geen sprake meer. Wat nood, dat vleescli en gebeente in den kuil der moordenaren geworpen wordt, en met een handbreed aarde bedekt, waarop niemand ooit een traan vallen laat? Zijn geest verkrijgt een koninklijken lusthof tot vaste woonplaats. De moordenaar mag onder één dak wonen met zijn' koning; voor beide dezelfde ruste en hetzelfde paradijs. Daar zal hij onder schuldeloozen en onschuldigen verkeeren; en niemand zal hem zijn afkomst verwijten of er op zinspelen zelfs, maar allen zullen vriendelijk zijn, als tegen een kind, dat pas geboren, nooit kwaad heeft gedaan. Trouwens wordt hij werkelijk weer jong; want voor hij naar het paradijs gaat, is hij aan het kruis herboren, en als een zuigeling

Sluiten