Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld rondom en van eigen hart, niets dan ijdelheid en vloekwaardigheid vindt, wordt hij ontvankelijk voor liet leven, die van Hem uitgaat. O tuchtroede, hoe heelen uwe slagen! O zalige nacht des lijdens, waarin de zon onzer vleeschelijke verwachtingen onderging, om nooit weer te herrijzen! Nooit zagen wij klaarder dan in zijn donker, dat wij niets hadden en niets beteekenden, maar verloren waren buiten Hem, dien wij tot dusver maar ten halve hadden geacht. Toen ging het ons als de olijf, die vertreden en verbrijzeld wordt, opdat hare oliën uitvloeien.

Niet alleen als hij afgeweken is, en slagen alleen bij machte zijn om hem naar den herder terug te drijven, brengt God den geloovigen op den kruisweg, maar ook als hij werkelijk vruchten voortbrengt. Immers reinigt Hij de rank juist omdat zij vruchten draagt; 't is opdat zij er nog meerdere en schoonere voortbrenge. Geen christen, hoe ver gevorderd ook, kan lijden missen; evenals zijn meester wordt hij slechts groot aan een kruis. Er zijn bloemen, die niet dan in den nacht bloeien; zoo blijven de vruchten van lijdzaamheid, onderwerping, verdraagzaamheid, verborgen tot de hitte der verdrukking invalt. Wie zou ze om een weinig voorspoed willen missen ? Christus zelf, die meer dan alle ranken te zamen, ja de wijnstok zelf is, heeft zijn eigen vleesch niet gespaard, om geschikt te worden tot vruchtbaarmaking der ranken; zal dan de rank zelve er haar vleesch niet voor over hebben? Te meer daar druiven hitte behoeven om tot rijpheid te komen ; geen enkele deugd toch geraakt tot hare volkomenheid dan in den smeltkroes des lijders, Buig dan, o lijder, het hoofd!

God heeft geduld omdat Hij zeker van den uitslag is. Niet in ééne ure is de augiasstal onzes harten gereinigd. Maar de stroom des levenden waters, die midden door het paradijs loopt, zal er doorvloeien; dan wordt alles weggegewischt! Eens zal het ons onmogelijk zijn iets anders dan goed te doen. Eens, neen niet over eeuwen, weldra zijn

Sluiten