Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te dezen opzichte blijft Hij aan zijne eigene manier van handelen trouw; altijd toch stelt Hij op den voorgrond, wat zij, tegen wie Hij spreekt, willens of onbewust, op den achtergrond plaatsen of niet erkennen. Trouwens ligt het geenszins in zijne bedoeling, zich eene partij te vormen; eer bezielt Hem de goddelijke aandrift, om door openbaring der waarheid, den mensch met de innerlijke onwaarheid zijns harten bekend te maken, ten einde hem in een vijand van zichzelven te veranderen. Deze aandrift is zoo sterk, dat zij Hem alles, zelfs de woede der farizeën trotseeren doet. Ook kon Hij, tenzij dan dat Hij ons belang uit het oog verloor, niet anders handelen; want de waarheid is gelijk aan een geneesdrank, die zoowel bittere als zoete bestanddeelen bevat, om tegelijk genezend en drinkbaar te zijn; niet het zoete heelt echter, maar het bittere. Alzoo schijnt ons de waarheid liefelijk toe, wanneer wij zien, wat zich in haar aan onze menschelijke verwachtingen aansluit, maar weerzinwekkend, zoodra wij letten op wat zich van haar tegen onzen vleeschelijken zin aankant. Zoolang wij haar echter vanwege hare bitterheid niet willen, blijven wij krank; want hoe kan het woord ons levend maken, als het ons niet eerst gedood heeft? De waarheid zaligt slechts als zij in haar geheel geloofd wordt; als wij haar slechts aannemen voor zoover zij ons streelt, leidt ons geloof ons ten verderve, naardien alsdan ons vleesch aan haar voedsel ontleent. Geen vrees van af te stooten behoeft Jezus te weerhouden om liet geestelijk karakter van het Godsrijk dermate voorop te stellen, dat zijn „uiterlijk gelaat in de schaduw gesteld wordt, tot onzichtbaar wordens toe ; het zijn slechts de onoprechten van zin, die er door bewogen, liever gezegd, gedwongen worden, om haar licht te ontvlieden, maar hiermede zeiven het Godsgericht aan zich te voltrekken. Den oprechte lokt het veleer aan; want de \\ aarheid is gelijk aan een veelstemmig gezang, dat aan niemand, zelfs niet aan den ongevormden mensch behaagt, tenzij zich alle

Sluiten