Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene plaats; van wat boven de aarde is, verlangen zij weinig meer dan wat zon en wolken geven. Meesteres geworden van de stof, lieeft de menschheid de schatten der wereld aan hare voeten gebracht, en eischende naarmate zij ontving, aan eiken lust, dien de genieting in haar baarde, zijne spijze gegeven. Op den bodem des harten ligt het geloof aan den eindeloozen voortduur van de inrichting des aardschen levens. Blijven niet de zichtbare dingen zich van eeuw tot eeuw tot vermoeienis toe in hunne ordeningen voortbewegen, met den schijn van 't eeuwige omkleed, als spotten zij met de verwachting der christenen ? Zooals het den dooden toeschijnt, als ware het goddelijke het eenige dat bestond, omdat voor hun oog alles in den glans zijner oneindige heerlijkheid wegzinkt, gevoelen de kinderen der toekomst niets dan hunne eigene wereld. De christenheid is aan een aas gelijk geworden, en gelijk de reuk van het lijk den gier aanlokt, zoo pakt zich de donkere wolk des toorns boven de christenheid saam. Element en engel maken zich ten strafgericht gereed !

Plotseling verschijnt de Rechter op de wolken. Hetgeen Johannes de Dooper van Hem voorzegd had, wordt thans vervuld. Zijne wan is in zijne hand, en Hij komt om zijnen dorschvloer te doorzuiveren. De tarwe scheidt Hij van het kaf, en brengt haar in zijne schuur bijeen, terwijl Hij het kaf met onuitblusschelijk vuur verbrandt. Het bliksemachtige van zijne verschijning strekt juist om deze scheiding van geloovigen en werelddienaars met eene onfeilbare ium w keurigheid tot stand te brengen.

Men stelle zich slechts het ontzettende schouwspel voor. Niets heeft, voor het zinnelijk oog ten minste, bij wijze van voorteeken, het oogenblik aangekondigd van 'sHeeren verschijning ten gerichte, 's Levens stroom vloeit even kalm als gewoonlijk. Men eet en drinkt; men neemt en geeft ten huwelijk; men koopt en verkoopt; de een is op den akker, de ander op zijn bed. Niets kondigt den afloop

Sluiten