Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl hij op het dak is, kome niet af om zijn huisraad mede te nemen; die op den akker is, gunne zich den tijd niet, om zijn opperkleed aan te trekken;1) niemand keere zich om tot iets, wat achter hem ligt. Hier komt alles op onmiddellijke bereidvaardigheid aan. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, zal het verliezen, maar wie het verhezen zal, die zal het in het leven behouden (vs. 33). Wie, beheerscht door den waan, dat men in het bezit moet zijn van het aardsche om te leven, zich aan het zichtbare krampachtig vastklempt, wordt slachtoffer van zijn vleeschelijken zin, daarentegen vindt hij, die gelooft dat het brood, hetwelk van den hemel daalt, voldoende is om den mensch de verzadiging te geven, die men leven heet, boven de wolken, wat hij zocht. Men moet zonder „buile of male" zijnen heer te gemoet gaan, en alles in den dood geven, Hem eerende door het geloof, dat Hij alleen het leven der menschen is; dan herbaart men zijn leven. Anders wordt men met de ten verderve bestemde wereld achtergelaten, en komt, hoe ver men hare gruwelen ook ontvloden had, als Lots huisvrouw met haar om!

Werd de onzekerheid omtrent de ure van Christus' wederkomst, naar farizeeuwschen wensch, weggenomen, zoo ware daarmede de christelijke waakzaamheid van een harer sterkste prikkels beroofd. Toch valt het niet te ontkennen, dat zij, wegens de arglistigheid en het bederf van ons hart, ook hare schaduwzijde heeft. Herinneren wij ons slechts dat de discipelen, schoon nimmer verleid door den licht verklaarbaren lust om door berekening den dag van 's Ileeren wederkomst uit te vinden, zich zijn aanbreken spoediger voorstelden, dan de uitkomst bevestigde. 'tWas de beminnelijke dooling van de verlangende liefde; ook ..wij denken ons altijd 's Heeren komst in dezelfde mate nabij als ons in liefdegloed ontvonkt hart naar haar haakt. De te-

1) Luk. 17 : 31.

Sluiten