Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin zichzelven als zijne naasten zal kunnen bedriegen. Dat is een blijde dag voor wie beter is dan hij schijnt, maar een vreeselijk oogenblik voor wie recht heeft te wenschen, dat de nacht zijne drijfveeren eeuwig omhulle. Want alles zal naakt en bloot worden voor de oogen desgenen met wien wij te doen hebben. Zalig wie hier liefheeft en rein is ! Hij zal naakt zijn en zich niet schamen.

De ure van Christus' wederkomst is tevens die der rechtvaardige vergelding. Ziet, Hij komt met de wolken en zijn loon is met Hem om een iegelijk te vergelden naar zijn werk. Alsdan zal vervuld worden wat in de gelijkenis der talenten, ons tot aansporing, lang te voren aangekondigd was. Terwijl de besliste vijanden des Messiasrijks zonder nader verhoor doodgeslagen worden, zal ons rekenschap afgeëischt worden van het ons geschonken talent. De dienstknecht, die uit vreeze met zijn talent niet gewoekerd had, en te traag was om in den steun, die de gemeenschap geeft, 't gemis van persoonlijke kracht aan te vullen, wordt ver uit het koninkrijk verbannen, tot waar de laatste straal van de zon der gerechtigheid in het duister zich verliest. Zelfs voor de ijverige dienstknechten is het eene gewichtige ure. Er zijn er onder hen, wier werk verbrand wordt, wijl het hout, hooi en stoppelen was, dat de vuurproef des gerichts niet doorstaan kan, en die geen loon ontvangen, doch zeiven behouden worden, ja, maar als door vuur. Welgelukzalig, die hier, al was het ook maar een korte ure, het dienstwerk der liefde verrichtte; want hij is daar het grootst, die hier het meest heeft liefgehad. Daar zal elke seconde, ons hier gegeven, van oneindige waardij blijken, omdat zij door de liefde vervuld kan worden met werken, wier loon eeuwig is.

Welgelukzalig is hij, die verwacht en reikt tot de verschijning van den Zoon van God. ') Zij, niet de dood, is de

1; Dan. 12 : 12.

Sluiten