Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ure onzer verlossing. Waarom zuchten wij dan niet in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams! Verwacht niet het schepsel als met opgestoken hoofde de openbaring onzer heerlijkheid ? De engelen en zaligen i*oepen : „Daal neder, Heere Jezus". Dat de kerk roepe: „Kom" opdat Hij op de gebeden des hemels en der aarde zijne komst verhaaste, die ons heil volmaakt. En zoo de liefde tot den hemelschen Bruidegom ons verlangen naar zijne verschijning zoo sterk prikkelen mocht dat onze ziel krank werd, dat dan de liefde tot den naaste het evenwicht herstelle, aangezien een al te spoedige komst veler genadetijd zou afbreken, op wier bekeering Gods lankmoedigheid nog wacht; want de Heer vertraagt de belofte niet, maar is lankmoedig over ons, niet willende dat eenigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekeering komen. ')

1) 2 Petr. 3 : 9.

Sluiten