Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den hemel. Door de poorten des grafs gaat Hij henen, en door de wolken baant Hij zich een weg, zijn pad voert Hem langs vele sterren, en eindigt niet dan bij Gods troon. Daar zal Hij verschijnen, niet in vorstelijk purper, maar in een kleed, dat met zijn bloed gedrenkt is, en vragen als prijs voor zijne vrijwillige vernedering, een titel hoog boven eiken naam, waarmede men op aarde of in den hemel prijken mag. Wat Hij begeert wordt Hem gegeven; de einden der aarde worden zijne bezitting. Verder nog strekt zijne heerschappij zich uit; of is er wel een plek op de aarde of' boven de sterren, waar de klank \an zijn naam geen knieën buigen doet ? I en teeken er \ an zet Hij zich in Gods eigen troon ter neder, niet ter linkerzijde, maar aan de rechterhand van den Eeuwige, die al zijne heerlijkheid en macht op Hem overdraagt. W aan niet, dat Hij zich nedergezet heeft zonder liet voornemen om weder op te staan. Ook in zijn hemel is Hij als een, die op reis is ; want Hij is er slechts heengereisd 0111 er het koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keeren. Bij ons is zijn tehuis. Waarom zit Hij dan zoolang en zoo rustig op zijn troon? Omdat Hij zijne dienaren tijd gunt om het bewijs te leveren, dat zij bij zijne wederkomst geschikt zijn om met Hem te regeeren in zijn koninkrijk.

Van wat aard de proeve is, waaraan de heer der gelijkenis zijne dienaren heeft onderworpen, zegt ons de Heere. Hij heeft aan ieder hunner eene som gelds ter waarde van een pond toevertrouwd; 't is een bedrag van omtrent veertig gulden naar onze rekening. Hij verdeelde dus zijne goederen niet onder hen, zooals in de gelijkenis der talenten, die Mattheus ons mededeelt, geschiedde; integendeel geeft hij ieder hunner slechts een kleine som. Wat toch beteekent het bedrag van een pond voor een welgeboren heer! Maar dat hij hun zoo weinig toevertrouwt heeft zijne rede. Hij wil dat zij met dit geld gedurende zijne afwezigheid handel zullen drijven. Naardien hij echter geene groothan-

Sluiten