Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELIJKENIS VAN DEN VOORZICHTIGEN RENTMEESTER-

Lukas ió.

De gelijkenis van den onreehtvaardigen, of, beter gezegd, van den voorzichtigen rentmeester, is niet gemakkelijk te verklaren. Wat is hiervan oorzaak? Allerminst duisterheid of ingewikkeldheid in de voorstelling zelve; de reden er van ligt uitsluitend in ons. Wij gaan onbewust van zekere valsche en vleeschelijke voorstellingen uit, die ons verhinderen om den hoogst eenvoudigen zin dezer gelijkenis te verstaan. Juist ter uitroeiïng van deze dwalingen heeft de Heere hanr uitgesproken.

Vóór alles moeten wij onderzoeken wie ons wordt voóf' gesteld onder het beeld van „zeker rijk ménsch", die een rentmeester over zijne goederen aangesteld heeft. Kennelijk is het God zelf. De aarde, mitsgaders hare volheid, is Zijne ; ]) niemand is er eigenaar van dan Hij alleen. Van daar kan hij ook door den profeet flflggaï zeggen: „Mijn is het zilver en Mijn is het goud. 2)

Ons wordt hier zonder omwegen iets gelegd, dat wij niet gaarne hooren; namelijk dat ^r tegenop Gpd geen eigen-

1) Ps. 24 : 1. 2) Hagg. 2 : 9.

Sluiten