Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuws zij hem leeren? Daar zit hij neder in den glans van hun licht. Wie zal zeggen hoe zij zijn geestelijk leven versterken ? Immers dient reeds hier de een om den ander geestelijke gaven mede te deelen. Heerscht niet in het Godsrijk de wet, dat wij, door iemands liefde te winnen, toegang verkrijgen tot de schatten zijns innerlijken levens ? In elk geval verhoogen zij ons geluk door hunne genegenheden, en zijn, als getuigen van onze goede werken ginds ons van nut.

Wij weten dat het aardsche leven van sterkgekleurde, soms snijdende en weemoedige tegenstellingen vol is. Ginds zwelgt een rijke; en ziet, aan de poort van zijn paleis vergaat een arme Lazarus van honger. Gods almachtig bestuur kon zulke kloven dempen of voorkomen; echter doet Hij dit niet, maar laat ze, alle eeuwen door, zich vormen. Welk doel heeft Hij hiermede'? Geen ander dan dat de mensch zelf ze vereffenen zou. Zie hier de grootsche taak van den rijke. Niet door geweld, niet door de wapenen, in één woord, die de revolutie gebruikt, maar door de liefde, wil God de gelijkheid in de wereld brengen, welker voorstelling onze eeuw in haar ideaal opgenomen heeft, 'tls door de liefde, dat de mensch deze goddelijke en eervolle roeping volbrengt. Door haar bewogen, vult hij het tekort van zijnen broeder aan, uit wat hij meer heeft dan deze, en arbeidt langs dien weg om eiken wanklank uit het maatschappelijk leven te verbannen. Zij wekt het edel verlangen in ons op, om dienaar te worden van wie beneden ons staat, ten einde hem op te heffen. Gelukkig de rijke, die geene armoede kan zien, bij den broeder ten minste, voor wien Christus gestorven is. Liefde daalt neder, ontbloot zich, vernietigt zich, maar om op te heffen, te verrijken, te verheerlijken. Wat zij is, zegt ons de man der smarte, die rijk was, maar zich arm maakte, om ons zijne schatten te geven. Dat is geheel iets anders dan de alledaagsche, liefdelooze weldadigheid dezer eeuw! Er moet een offer

Sluiten