Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn Vader heeft zooveel. De vogelen arbeiden niet; zij zaaien noch maaien ; schuren of spijskamers hebben zij niet: en toch zingen zij zoo vroolijk! zou hij dan zorgen ? Hij is wel niet veel; maar als God het muschje voeden wil, zal Hij het hem ook wel doen. De lelieën arbeiden en spinnen niet; toch is haar weefsel kunstiger en haar tooi prachtiger dan de purperen mantel van den rijke ginds; en als God zoo zorgt voor eene bloem, die soins maar één dag bloeit, wat zal Hij dan voor hem niet doen! Twee levens gaf hem God, het een bezit en het ander verwacht hij; zou wie, het meerdere gaf, het mindere, wie het leven verleende, het voedsel onthouden ? Zijn oog is op God ; en terwijl de muziek in 's rijken paleis vroolijk speelt, en de grond onder de voeten der dansers golft, zingt hij zachtkens, met nauw hoorbare stem, een zijner profeten na: „schoon de vijgeboom niet bloeit, de wijnstok geen vrucht voortbrengt, en de olijfboom liegt, zoo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in den God mijns heils". ') Hij verlaat zich hongerend en dorstig op Jehovali. Elia's God is Lazarus' God; en die God heeft een welgevallen aan wie op zijne goedertierenheid hopen, om hunne ziel van den dood te redden, en hen bij het leven te houden in den honger. 3) Wat wil hij meer? De jonge leeuwen zijn sterk, terwijl hij bijna van zwakte bezwijkt: en toch lijden zij honger en armoede, ofschoon zij, die den Heer zoeken, geen gebrek hebben aan eenig goed. 3) Eigenlijk heeft hij nog minder zorg dan de rijke; niet slechts omdat hij niets te bewaren en niets te verliezen heeft, maar vooral omdat er één is die alle zorg voor hem overnam. Hij is weer kind geworden; daarom sluit hij de oogen toe, en laat voor zich zorgen.

Hij sterft liet eerst. Ontbering en ziekte hebben hem uitgeput; zijn strijd is ten einde. Van zijne begrafenis wordt

1) Hab. 3 : 17, 18. 2) Ps. 33 : 18, 19. 3) Ps. 34 : 11.

.

Sluiten