Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het gobod: „gij zult niet stelen", dan kan hij nog in een der talrijke en verfijnde verzoekingen vallen, die van de nijpende armoede onafscheidelijk zijn. Ook hier bleef Lazarus trouw. Het woord van zijnen Vader: „gij zult niet begeeren" was in zijn hart geschreven. Hij begeerde niet ineer dan hij mocht, de kruimkens namelijk, die van's rijken tafel vielen; maar de gerechten, die er op stonden, gunde hij aan gastheer en gasten gaarne. Hij dacht er zelfs niet over; want hij voelde dat hij niets waardig was. God gaf hem nog zooveel goeds, zeide hij, en dan dankte hij Hem voor de kruimkens, die Hij hem van 's rijken tafel liet. Alsdan luisterden de engelen en zagen elkander aan. God liet hem soms wel eens lang wachten, zoodat het water aan de lippen kwam ; maar in plaats van te morren, troostte hij zich met te denken aan de zes benauwdheden, waaruit hij verlost was. Het ergste was als eene stem tot hem zeide: waar is uw God? als Hij u liefhad zou Hij u dan armoede laten lijden, naardien Hij beloofd heeft, dat de rechtvaardige het aardrijk beërven zal? Maar dan dacht hij aan Asafs psalmen; en zijn God leerde hem, dat een vader het kind, dat hij liefheeft, kastijdt, en dat het goud slechts in den smeltkroes rein wordt. In zulke oogenblikken kon hij weer lijden ; dan smaakten hem de kruimkens zoeter dan de lekkernijen van den feestdisch des rijken zwelgers, omdat hij er Gods liefde in proefde. Vaak rekende hij zich gelukkiger dan de rijke man; en niet naar het purperen kleed of het prachtig paleis ging zijn verlangen uit, maar naar iets, dat beter was. Hij droomde soms van een andere wereld; daar was het veel schooner dan hier. Daar woonde er een, die nog veel rijker was, dan de heer, van wiens kruimkens hij leefde, en veel vriendelijker ook. Hij zat in een groote, prachtige tent; en daar was het altijd feest, en men zong er zoo schoon, onder muziek als van harpen, en wel duizend gasten lagen er aan den disch, in purperen mantels en fijn lijnwaad Hoe wenscht hij in de

Sluiten