Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij boven aan den feestdisch gekomen zijn, juist ter plaatse waar vader Abraham, de voorzitter van het gastmaal, aangelegen is. Deze breidt zijne armen uit, en de engelen nemen den bedelaar, en leggen er hem in. Nu rust hij in Abrahams schoot; zoo zacht heeft hij nog nooit gelegen, zelfs op de knieën zijner eigene moeder niet. Maar hij heeft het ook hard in zijn leven gehad; en dat allen hem nu even vriendelijk en eervol behandelen, treft hem te dieper, omdat hij niet meent dat hem iets toekomt, en hij er op aarde niet aan gewoon geworden is, gelijk de rijke man. Ieder beschouwde hem vroeger als iets overtolligs, en thans wordt hij even teeder behandeld als een pasgeboren kind. Maar hij is ook een zuigeling, die zoo even pas uit den moederschoot des aardschen levens uitgetreden is. Aan vader Abraham is weer een kind geboren; hij neemt het op, en heft het dankend naar boven, en is er even goed vroolijk over, als toen inen hem berichtte, dat Sara moeder geworden was. Daarom mag de bedelaar ook in zijnen schoot de eerste plaats aan het feestmaal innemen. Het feest schijnt wel om zijnentwil aangericht; 't is een geboortefeest. O had hij dat alles geweten, toen hij nog aan de poort van het huis des rijken mans aanlag! Wat schaamt hij zich over zijne zuchten en tranen van weleer. O als de rijke man het eens wist! Waarlijk Lazarus rekent hem arm bij zich vergeleken.

Aan het gezang en de muziek komt aan Abrahams feestmaal geen einde; maar in het paleis van den rijken man wordt het ten laatste doodstil. Zijn bewoner is gestorven. Hij heeft alle moeite gedaan om met den dood een verbond te sluiten; maar de dood begreep, dat hij hem toch in zijne macht had, en weigerde. Niets heeft geholpen. Degeneesheeren hebben al wat de kunst vermag tot zijn herstel aangewend; er is in de synagoge voor hem gebeden, en zelf heeft hij rijke geloften gedaan ; maar het einde van alles is zijne begrafenis. Hij wordt prachtig ter aarde besteld. Priesters en schriftgeleerden volgden zijn lijk; er was veel

Sluiten