Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze thans ook niet nederdalen, en hem helpen. I)e wet der rechtvaardigheid verbiedt zulks; en deze wet heerscht overal, zoowel in het paradijs en in de hel, als in de wereld der menschen. Er is niets willekeurigs in die wet; zij berust op de natuur der dingen zelve. Had de rijke zich uit zijn goed Lazarus tot vriend gemaakt, dan zou hij zich niet in de plaats der pijniging bevinden, maar in het paradijs, en in Lazarus tent opgenomen, zijn gebrek uit diens overvloed aangevuld zien. Maar dat heeft hij verzuimd ; en nu is het billijk, dat hem alles ontnomen wordt, wat hij vroeger bezat. God geeft den mensch geld en goed, opdat hij aan den armen naaste weldadigheid zou kunnen bewijzen; die zijn rijkdom niet in dienst van de liefde stelt, maar in plaats er van hem gebruikt, om zijne lusten te voeden, verliest wat hij bezat, en blijft alleen met zijne, thans in vlammen veranderde lusten over, in de smart Hoe zou hij vertroost worden? hij heeft geen vriend, die het doen kan, omdat hij er zich nooit een gemaakt heeft.

Niet aan zijne schatten heeft hij derhalve zijnen jammer te wijten, maar aan zichzelf. Men heeft gezegd dat Jezus in deze gelijkenis den rijke wegens zijn rijkdom verdoemt. Niets is onjuister. Als iemand, enkel omdat hij rijk is, buiten het paradijs moest blijven, hoe kon Abraham er dan in zijn? Of was de vader der geloovigen geen man van geld, wien God zeer groot gemaakt, en schapen, runderen, zilver, goud, knechten, maagden, kemelen en ezelen gegeven had, in menigte! *) Deze man is nog wel voorzitter van het feestmaal; ook de rijke man had in zijnen schoot kunnen liggen, als hij in plaats van een slaaf een priester geweest was, die zijn geld ten offer had gebracht. Niet de bezitters, maar de slaven van den mammon worden gesloten buiten de vorstelijke tenten van het paradijs, die zich slechts voor koninklijke zielen openen.

1) Gen. 24 : 25.

Sluiten