Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen zij tot de kennis der zonde; en deze baart, op hare beurt, de boete en de bekeering. Dan begint men een ander leven te leiden dan de rijke man; want het hart, door het besef der schuld gebroken, wordt vervuld inet den ootmoed, die in barmhartigheid en liefde hare waarachtigheid bewijst. Zóó verklaart Jezus wet en profetie; dat men zich dan aan zijne voeten zette, en zijn woord zal tot bekeering leiden. Dan heeft men geen opgewekten Lazarus meer noodig; wet en profetie zijn genoeg. Maar helaas, zóó in hunnen heiligen, ernstigen geest, willen de farizeën wTet en profetie nimmermeer. Toch ontkomen zij haar niet. Eer gaan hemel en aarde voorbij, dan dat één tittel of jota der wet valle. *) Niet naar de letter der wet, die zij vergoden, maar naar den geest der wet, dien zij haten, worden zij straks geoordeeld. Zij roemen en kampen met de letter; maar Jezus bestrijdt en verplettert hen met den geest van wet en profetie. Het vonnis, dat Hij straks over hen velt, als de rechterstoelen opgericht worden, is slechts bevestiging van het oordeel hunner eigene conscientie. Hij ? neen, Abraham zelf, op wien zij gehoopt hebben, zal hen oordeelen. Hij heeft zijne Lazarussen bij zich; naar hen verwijzende, zal hij hun toeroepen: „kinderen, de wet gebood u lief te hebben, en, zie deze Lazarus bewijst wat ik zeg, gij hebt gegeten, gij hebt gedronken, gij hebt u laten liefhebben, maar gij hebt niet liefgehad. Niemand is er hier in mijne tent die u iets te vergelden heeft. De wet zelve, op wie gij u beroemdet, verbiedt ons u te verlossen".

Zoo kampte Jezus met de farizeën. Is het wonder dat zij zwoeren hem te dooden? Dergelijke gelijkenissen kostten Hem het leven. Het onderwijs dat zij ons geven, is duur betaald. Het heeft Hem zijn bloed gekost.

1) Vs. 17.

Sluiten