Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch behoeft zij geen rouwe te bedrijven als eene heidin; want boven het graf van haar kir.d is de ster der hope op" gegaan. Haar zuigeling is bij geen vreemde. De dood heeft het niet meer; die heeft het maar even uit hare armen genomen, en wel verre van het voor zich te behouden, snel naar het paradijs gebracht. Het kwam in goede, zachte handen; want in gindsche wereld nemen de engelen de taak der moeders over. Betere verzorgers kan het niet hebben. Zij zijn nog sterker dan het bliksemlicht uit de wolk, maar, o zoo onuitsprekelijk goed en zoo smeltend teeder voor kinderen. Moeder, zij zijn nog zachter dan gij. Laat uw kind gerust onder hunne vleugelen ; want in hen vindt het zijne moeder weer, en omdat zij zoo machtig zijn, kunnen zij het beter dan zijn vader steunen. De engelen kenden en minden het even lang als gij; want van zijne geboorte af, hebben zij er bij gewaakt, en nooit wendde zich hun zorgend oog er van af. Even voor zijn dood lachte het zoo lief; licht zag het zijn engelen. Kinderen vreezen voor engelen niet; zij zijn er zoo vrij en zoo vertrouwd mede, als met u, en voelen zich zoo gerust en thuis in hunne armen. Gij hebt veel verloren; maar wat schade heeft uw kind bij zijn dood ? Ginds mist het u niet, en laat het geen tranen over u vallen; ween dan over u zelve, moeder! maar niet over uw kind. Het roept u niet angstig na :

Laat mij in 't duister rijk,

Moeder! toch niet alleen.

Een anderen naam dan den uwen noemt het: hoort gij het niet? Licht zijn de engelen thans bezig om het den naam van hun Heer te leeren uitspreken. Jezus, Jezus, o, geeft dat woord ooit lieflijker toon dan op de lippen van kinderen in het paradijs ? Het is het eerste, dat zij leeren zeggen. Zij worden niet moede dien naam te noemen, Jezus niet hen te hooren. Die eerste bewegingen van hun hemelsch leven zijn nog aanvalliger dan die van hun leven hier. Vroolijk lacht Hij hen toe en zegent hen met zijne handen.

Sluiten