Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam de tijd, waarop Hij geroepen werd om het recht, dat Hij er zich door verworv en had, terwille der zijnen prijs te geven, en, in plaats van het Hem toekomend loon der gerechtigheid, de bezoldiging onzer zonde te ontvangen. Zoo was de wille Gods. De verzoening onzer zonde eischte meer dan de gehoorzaamheid, die de martelaar bewijst, als hij het leven offert, dat God van hem eischt; de Christus moest den dood des kruises, den dood der vervloeking sterven.

Hij is er toe bereid geweest. Er was geen priester om Hem te offeren. Ook was er geen noodig ; Hij zou zijn eigen priester zijn. Nooit was zoo iets gezien; in het Mozalsme lagen priester en offer uiteen; hier zijn zij in één persoon vereenigd. Dat is het geheim der verzoening.

Toen ging deze priester den vloekheuvel op, het vloekhout op zijne schouderen. Zijne heiligheid is wèlbeproefd, zijne kracht is ongebroken, zijn leven staat in vollen bloei ; naar geest en ziel en lichaam, is Hij het toonbeeld van den mensch, eene zon gelijk, die de middaghoogte harer kracht heeft bereikt; al de volheid der menschheid woonde in Hem. De namen der zijnen waren in zijn hart geschreven. Voor alles wat zij misdreven hadden, stelde Hij zich verantwoordelijk. 't Was Hem wél, dat God hun kwaad bij Hem thuis zocht, en Hem den beker Zijner gramschap drinken liet, dien zij anders moesten drinken. De wille Gods, dat Hem niet de minste barmhartigheid zou worden bewezen, opdat er voor de zijnen niets te lijden overblijven zou, en hun volle barmhartigheid zou worden betoond, was zijn wille.

Naar dezen wille is Hem geschied. De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. God trad achterwaarts, en wendde zijn aangezicht af; eene wolk plaatste zich tusschen God en den Middelaar, schrikkelijker dan de wolk die den Sinaï bedekte op den dag der wetgeving; een vurige gloed ging van haar uit om den Christus te verteren. Menschen en duivelen waren in werktuigen en voltrekkers van het Godsgericht veranderd. Alles had Hem verlaten; alleen de

Sluiten