Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is ook opgestaan. De verzoening is bekrachtigd, het leven is geopenbaard. En nu ?

Treed thans den tempel binnen. Hoe zult gij alles veranderd zien! Voor het heiligdom staat een lam, als geslacht, en toch levende. Eer hij den tempel ingaat, legt iedere echte zoon van Abraham zijne handen op het hoofd van het lam, om er zijne zonde op te leggen. Thans mag hij verder gaan; hij is gereinigd en afgewasschen door het bloed des Lams. Maar de oude tempel is de oude tempel niet meer. Geen voorhof des volks, geen voorhof der vrouwen, geen voorhof der priesteren; alle middelmuren des afscheidseis zijn geslecht, en alle zonen des volks zijn priesters geworden. Een wijd, ruim heiligdom ontvangt allen; daar zingt men in vele talen den lof van het Lam. Alleenlijk is er ginds op den achtergrond nog een allerheiligste; daar is, reeds lang geleden, de hoogepriester, met zijn eigen bloed ingegaan. In het heiligdom zelf staat maar één altaar; daar worden de gaven der heiligen heengebracht, en het reukwerk hunner gebeden wordt er ontstoken. Het woord is er het licht. De tafel der toonbrood en schijnt in een gewonen avondmaalsdisch veranderd. Ieder die binnentreedt, zet zich om deze tafel; men eet er brood en drinkt er wijn. Dat brood is het vleesch van het Lam daarbuiten, dat voor hen verbroken is, en die wijn is het bloed van hetzelfde Lam, dat voor hen vergoten is. Al deze gasten worden met verheerlijkt leven gevoed, maar door hun brood te breken en hun wijn te vergieten, herinneren zij elkander, dat dit leven eerstom hunner zonde wil in den vloekdood overgegeven werd. Na uit dien dood verheerlijkt opgewekt te zijn, werd het hun gegeven, om van hen toegeëigend te worden, en in hunne borst, den dood voor eeuwig te verslinden. Daarom zingen zij, als de maaltijd ten einde is, altijd een lofzang; 't is het lied van den dood, die stierf, en van het Lam, dat overwon. De engelen gaan dezen tempel uit en in; zij dienen de gasten, en zeggen tot ieder van hen : mijn broeder! Intusschen wenden

Sluiten