Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De aanleiding tot het instellen van het onderzoek naar den arbeidsduur, den nacht- en kinderarbeid in Nederland, waarvan de resultaten in dit geschrift zijn nedergelegd, behoeft slechts met weinige woorden te worden uiteengezet.

Op het congres, 2 Maart 1907 in Plancius te Amsterdam op initiatief van de Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij en het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen gehouden, waar ruim 60000 arbeiders vertegenwoordigd waren, bleek overtuigend, dat Schaper de Nederlandsche arbeidersklasse achter zich had, toen hij op 24 December 1906 in de Tweede Kamer de volgende motie stelde:

„De Kamer, van oordeel dat, naast de grootst mogelijke beperking van den nachtarbeid en betere bescherming van kinderen en jeugdige personen, de wettelijke beperking van den arbeidsduur voor alle volwassen arbeiders, en wel tot tien uren per etmaal, gewenscht is,

gaat over tot de orde van den dag."

De behandeling van deze motie werd door allerhande oorzaken voortdurend uitgesteld. Het bleek evenwel, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ambtelijke rapporten inwon inzake de onderwerpelijke kwestie. Toen werd, èn om een grondslag te verkrijgen voor de actie, die de totstandkoming der gewenschte hervormingen noodzakelijk zou vereischen, èn om tegenover de gegevens en de meening der regeering zoo noodig de gegevens der arbeiders te kunnen stellen, een onderzoek vanwege de vakorganisaties naar de bestaande verhoudingen en de bezwaren tegen de doorvoering der hervormingen door de besturen van de S. D. A. P. en het N. V. V. noodzakelijk geoordeeld.

Middelerwijl is, nadat Minister Veegens aanvankelijk bezwaar had gemaakt bovenbedoelde ambtelijke rapporten te publiceeren, en Schaper daarna den elfden October 1907 in de Tweede Kamer erop had aangedrongen ten minste uittreksels over te leggen, door genoemden Minister een „beknopt systematisch gerangschikt uittreksel" uit de adviezen „betreffende de vraag, in welke bedrijven beperking van den arbeidsduur tot 10 uren per etmaal overwegende bezwaren zou ontmoeten en welke die bezwaren in elk dier bedrijfstakken zijn", gepubliceerd.

Dit Staatsstuk toont overduidelijk aan, dat de arbeiders zich, voor het juist belichten van het vraagstuk van de mogelijkheid

Sluiten