Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam: bij d'Oranjeboom: voor de gewone werklieden van April tot einde September 10 uur, van October tot einde Maart 9 uur. De stokers werken 8 uur, de machinisten en oliemannen als regel 9 uur; daar echter laatstgenoemde categorieën ook 's Zondags werken, bedraagt de werkweek voor stokers 54 uur, voor machinisten en oliemannen 63 uur.

Behalve door machinisten en stokers wordt 's morgens om 6 uur aangevangen en gewerkt tot 's avonds 6 uur in den zomer, 5 uur in den winter. De meeste werklieden schaften van 9—9Vs en van 121/2—2 uur; de aflosploegen van 9V2—10 en van 2—3V2 uur. Voor de nachtploegen is de schafttijd naar evenredigheid geregeld. Overigens wordt in den namiddag geen schafttijd meer gegeven.

De wagenrijders werken 's zomers van 's morgens 4 a 5 tot 's avonds 6 tot 9 uur.

Bij Heineken werken allen 10 uur, behoudens het stalpersoneel, groot 40 man, dat io1/* en het personeel uit het brouwhuis, groot 4 man, dat 11 uur werkt. De dag loopt van 6—6V2 met 2V2 uur schafttijd; het stalpersoneel heeft slechts 2 uur schafttijd In het brouwhuis wordt gewerkt van 7 tot 7 met eene onderbreking van een uur.

Wageningen: 11 uur; dagverdeeling 6—8V, + 9—12 -j1V2—7«

Overwerk blijkt in dit bedrijf een belangrijke plaats in te nemen.

Almelo zegt, dat het daar niet noemenswaardig voorkomt en extra wordt betaald. Amsterdam kan den omvang niet bepalen, het hangt af van de weersgesteldheid. Extra-vergoeding wordt bijna niet gegeven. Ook Arnhem geeft geen nadere berekening en deelt mede, dat slechts op de Brouwerij en bij Pernis 25% extra wordt betaald, bij de overige patroons niets. Ook te Hengelo wordt overwerk met 25% extra vergoed.

Te Wageningen wordt gedurende 25 dagen per jaar gemiddeld i uur per dag overgewerkt tegen gewoon uurloon.

Nauwkeuriger gegevens omtrent overwerk zijn verstrekt voor de twee groote brouwerijen te Rotterdam.

Betreffende de brouwerij d'Oranjeboom wordt gezegd: Het is zeer moeilijk aangaande den omvang van het overwerk nauwkeurige gegevens te verstrekken. De drukte in het bedrijf is geheel afhankelijk van de weersgesteldheid. Is het zeer warm weder, dan wordt veel overgewerkt; in den zomer van 1907 kwam overwerk slechts sporadisch voor. In het winter halfjaar wordt of in het geheel niet of zeer weinig overgewerkt.

In een warmen zomer daarentegen worden dagelijks door een groot deel der werklieden soms wel 3 tot 5 overuren gemaakt.

Werklieden, die als regel nacht- en dagdienst verrichten, dus de eene week 's nachts, de andere week overdag werken, behoeven bijna nimmer over te werken. Alle overwerk, behalve

Sluiten