Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afmattende nachtarbeid is veel te lang; het lange werken in de ongezonde atmosfeer sloopt het lichaam; totale versuffing; het leidt tot totale uitputting; de arbeiders zijn geheel gedemoraliseerd ; alcoholmisbruik; vernietigt het huiselijke leven; verhindert de opvoeding der kinderen; enzoovoort. En in een enkel uitvoeriger bescheid, heet het: ,,deze arbeiders gelijken kerkhofbloempjes. De cartonbewerkers zijn over 't algemeen bleek, hunne oogen liggen diep in de kassen, enz. Dat de toestand niet nog erger is, is hoofdzakelijk te danken aan de omstandigheid, dat velen gedurende de zomermaanden buiten, in het veld, werken. Langzamerhand vermindert dit echter. Nu reeds vindt men heele groepen arbeiders, die steeds in de fabriek werken. Naarmate de industrie ouder wordt, neemt dit verschijnsel toe. Zij, die van jongsaf in de fabriek hebben gewerkt, dragen de sporen daarvan op 't gelaat. Geestelijk staan deze fabrieksarbeiders op buitengewoon laag peil. Zij zijn versuft, van kranten lezen komt niets. Aan het einde der nachtweek zijn ze op, hebben ze in niets anders lust dan in slapen. Komen zij door het dagwerk weer een weinig in normaler positie, dan is het juist weer zoo ver dat de nachtweek begint. Ten opzichte der zede-i lijke toestanden onder deze arbeiders is ook weinig verheffends te zeggen. Het lage verstandelijke peil, tengevolge van den afmattenden arbeid, brengen noodzakelijkerwijs een overmatig drankgebruik, met al de naweeën van dien, met zich mee. Een algeheele verwildering wordt slechts zeer sterk tegengegaan door de vroege huwelijken, die mede een gevolg zijn van de omstandigheid, dat reeds zeer jeugdigen bijna het volle loon hebben, en de drinkpartijen der jonge ongehuwden niet zelden een huwelijk noodzakelijk maken."

Te Nieuweschans en Scheemda, waar 180 arbeiders werken, zijn de toestanden aan de hier beschrevene gelijk.

Afschaffing van overwerk, nacht- en Zondagsarbeid. Blijkens onze rapporten is men eenparig van oordeel dat het overwerk kan worden afgeschaft. Wel wordt de meening geuit, dat bij opeenhooping van bestellingen de arbeiders in de kleverij soms „noodzakelijk" overwerk moeten verrichten, maar deze meening vindt geen weerklank. Ook omtrent de mogelijkheid van afschaffing van Zondagsarbeid is men het unaniem eens. Van meerdere zijden wordt het denkbeeld in overweging gegeven om de fabrieken, in plaats van des Zondagsmorgens om 6 uur, Zaterdagsnachts om 12 uur stop te zetten. In de papierfabrieken zouden de arbeiders, bij het bestaande tonnenloonstelsel, dan wel financieele schade hebben; maar een oplossing daarvan wordt niet onmogelijk geacht. Afschaffing van nachtarbeid wordt niet mogelijk geacht, omdat men hier te doen heeft met het z.g. continubedrijf, d. w. z. met een bedrijf dat om redenen van technischen aard niet willekeurig kan worden stop gezet, zonder dat een deel der productie bederft

Sluiten