Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b o r g. R h e d e n, V e 1 p en Wagen ingen hebben daartegen bezwaren. De afdeeling Eindhoven meent echter dat afschaffing van nachtarbeid wel degelijk mogelijk is. — Ook omtrent de afschaffing van Zondagsarbeid zijn niet alle afdeelingen het eens. Voorst maakt daaromtrent hetzelfde onderscheid als bij den nachtarbeid, Rheden, Velp en Wageningen hebben wankele bezwaren, Culemborg en Eindhoven echter achten afschaffing van Zondagsarbeid mogelijk en wenschelijk.

C. Aardewerkfabrieken. Een opinie omtrent de mogelijkheid der afschaffing van overwerk op de aardewerkfabrieken werd ons niet gerapporteerd. Uit de wijze, waarop over het overwerk gesproken wordt, meenen wij echter te mogen opmaken dat tegen afschaffing geen bezwaren bestaan. De nacht- en Zondagsarbeid der stokers worden echter noodzakelijk geacht „omdat de ovens aangehouden moeten worden".

Gevolgen van den langen arbeidsduur. A. Glasfabrieken. „De Glas-industrie is voor de arbeiders een der schadelijkste bedrijven. Onverdragelijke temperaturen gepaard aan buitengewoon-inspannenden arbeid voor den glasoven, leiden tot snelle uitputting der arbeiders. Deze zijn bij het verlaten deifabriek onderhevig aan plotselinge temperatuurswisseling en tocht, die hevige longziekten en rheumatiek veroorzaken. Door het wasschen der oververhitte handen en huid, in niet steeds even zuiver water, ontstaan huidziekten. Het gebruik vananderer blaaspijpen bevordert de besmetting, in het bijzonder van tuberculose. en syphilis. Daarbij komt nog het hooge stofgevaar in de werkplaatsen, waar het gestampte glasafval met andere stoffen dooreengemengd wordt. In de droogslijperijen staan de arbeiders bovendien bloot aan de inademing van het scherpkantige glasstof, dat het longweefsel aantast en ontstekingshaarden schept. Ook de natslijperij i*s ongezond, vooral omdat de arbeiders het voorwerp met de borst tegen het süjprad aandrukken moeten. In de verhittingszalen, waar met fluorwaterstof geëtst en gemat wordt, zijn de arbeiders blootgesteld aan gasvergiftigingen en hevige longziekten. Bijzonder gevaarlijk is evenwel het arbeiden in de Zandblazerijen, wegens het daarmede gepaard gaande hooge stofgevaar. Ten slotte komen ongevallen, snijwonden en verbrandingen in de glasfabrieken veelvuldig voor."

Dit kernachtige beeld van de bedrijfsgevaren, cntleend aan het „Correspondenzblatt" der Gewerkschaften Deutschlands van 15 Februari 1908, geeft ten deele weer, aan welke schadelijke invloeden de arbeiders in de glasfabrieken onderhevig zijn. Hoe langer de arbeidsduur is, hoe heviger deze nadeelen aan den dag zullen treden, te sterker waar ook nacht- en Zondagsarbeid gevorderd worden. Die arbeidsduur is, nagenoeg in alle rapporteerende afdeelingen, langer dan 10 uur per dag, althans

Sluiten